Generalforsamling 2020

 

Ny lokation for generalforsamlingen er Halvej 14 9830 Tårs (Tårshallen).

Generalforsamling 2020

 

SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends indkalder hermed til generalforsamling:

Søndag den 6. september 2020 kl. 13 på Bindslev skole, Skolegade 2, 9881 Bindslev

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og stemmetæller
 • Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Beretning fra projektgrupper.
 • Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Liana Ligneul, Helle Bramsgaard og Connie Sørensen

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

På valg er John Hansen og Lene Lundegaard

 • Valg af revisor:

På valg er Susanne Bank

 • Valg af Revisor suppleant:

        På valg er Marie Hansen

12. Eventuelt.

 

Alle er velkomne – kun sponsorer og medlemmer har dog stemmeret til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en kop kaffe og brød.