Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends indkalder til generalforsamlinglørdag den 21. september 2019 kl. 14.00 på Skawbowling, Buttervej 27, Skagen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning fra evt. projektgrupper.
4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægter
                               §4: Der tilføjes følgende nye afsnit: Sambuyan Village Friends vil medvirke til sundheds forbedring via Sundhedsklinik,fødeklinik, oplysning og behandling.
                               §8: Ændres således:punkt 11 ændres til: Valg af revisor suppleant.Der tilføjes et nyt pkt. 12: Eventuelt.
                               §15: Foreslås ændret til:I tilfælde af foreningens opløsning gives eventuelle overskydende midler til den eller develgørenhedsforeninger i Gambia, som bestyrelsen
vælger.Begrundelse: SOS børnebyen i Gambia er norsk

6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Leif Aaberg, Egon Mejer Kristensen Josephine Obenheimer Jensen ogLars Bramsgaard.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: (Lars Bramsgaard) og Kirsten Kielstrup.

10. Valg af revisor.På valg er: Susanne Bank.
11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en kop kaffe og brød. I anledning af,at det er 10 år siden foreningen blev stiftet, vil vi feje dagen med fødselsdagskage og boller.Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse af hvor mange der kommer.Alle er velkomne – kun sponsorer og medlemmer har dog stemmeret til generalforsamlingen.       

 

Referat

Generalforsamling 2019

SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

Afholdt lørdag den 21. september 2019 på SkawBowling, Buttervej 27, 9990  Skagen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Beretning fra evt. projektgrupper.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter

 • §4: Der tilføjes følgende afsnit:

Sambuyan Village Friends vil medvirke til sundheds forbedring via Sundhedsklinik, fødeklinik, oplysning og behandling.

 • §8: Ændres således:

Punkt 11 ændres til: Valg af revisor suppleant.

Der tilføjes et nyt punkt 12: Eventuelt

 • §15 Foreslås ændret til:

I tilfælde af foreningens opløsning gives eventuelle overskydende midler til den eller de velgørenhedsforeninger i Gambia, som bestyrelsen vælger.

 1. Fremlæggelse af budget.
 2. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Leif Aaberg, Egon Mejer Kristensen Josephine Obenheimer Jensen og Lars Bramsgaard.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er (Lars Bramsgaard) og Kirsten Kielstrup

 1. Valg af revisor.

På valg er: Susanne Bank

 1. Eventuelt.

Referat

Ad. 1 Som dirigent blev Tim Jensen valgt. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet blev ordet givet til formanden Egon Mejer Kristensen.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning v/Egon Mejer Kristensen (se nedenfor)

Ad. 3 Josephine orienterede fra sundhedsgruppen (se nedenfor).

          Hanne orienterede om skoledriften (se nedenfor).

Ad. 4 Leif gennemgik og kommenterede regnskabet. Regnskabet godkendt.

Ad. 5 Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev godkendt med følgende ændring: Ordet bestyrelsen ændres til generalforsamlingen.

Ad. 6 Leif fremlagde budget.

Ad. 7 Sponsorbidrag blev fastholdt på uændret 500,- kr. Kontingentet uændret på 50 kr. for medlemmer og bidrag for sponsorer 30 kr. som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skole/familie.

Ad. 8 Genvalg af Leif Aaberg, Egon Mejer Kristensen, Josephine Obenheimer Jensen og Lars Bramsgaard til bestyrelsen. 

Ad. 9 Nyvalg af Lene Lundegaard og John Hansen som suppleanter.

Ad. 10 Genvalg af Susanne Bank som revisor.

Ad. 11 Nyvalg af Marie Hansen som revisorsuppleant

Ad. 12 Referat følger

Bestyrelsens beretning v./ formand Egon Mejer Kristensen

Året 2018-19 har været et lidt turbulent år, men jeg vil først starte med at kigge lidt bagud.

For godt 10 år siden sad Arne Holm og jeg(Egon) ved køkkenbordet og blev enige om, at vi sammen skulle rejse til Gambia og hjælpe med at bygge en børnehaveskole.

Det blev til mange timer sammen, hvor vi bl.a. i forbindelse med nedrivning af SID-bygningen og FF’s administrationsbygning, udtog mange gode byggematerialer, som blev pakket i container og sendt til Gambia.

Den 23. marts 2009 stod den nye Nursery Skole færdig og indvielsen fandt sted med deltagelse af både TV fra Danmark og Gambia. Mange har nok set den udsendelse Michael fra TV2 Nord lavede om to skavboer, som drog til Gambia for at bygge skole.

Da vi kom hjem efter indvielsen, opstod der desværre problemer med samarbejdet med Anne Grethe Madsen, hvilket betød, at Arne, Hanne, Leif, Marie og jeg satte os sammen og blev enige om, at projektet var for godt til at gå til grunde, hvorfor der den 22. september 2009 blev afholdt stiftende generalforsamling til vores nuværende forening.

Med baggrund i førnævnte betyder dette, at foreningen i morgen fylder 10 år.

Det var lidt historie.

I foråret 2018 sendte vi container til Gambia. Desværre blev den forsinket så meget, at tømningen skete ved at det hele blev opmagasineret, der hvor der var plads.

Da HC, Josephine samt 4 frivillige ankom til gæstehuset i efteråret, blev de mødt med en negativ oplevelse. Ud over at vejene den 2. oktober gav visse udfordringer, måtte de konstatere, at synlige sponsor pakker i huset, havde været for stor en fristelse. Det var lykkedes for tyvene at vride stængerne for vinduerne til side, samt bryde køkkenvinduet op, så de kunne komme ind.

Da muligheden for at komme gennem gitteret var begrænset, var det således kun mindre ting som var forsvundet. Det var bl.a. alle knive, konserves, foreningens bærbare computer, som desværre ikke var kommet over i containeren. Hvad der er forsvundet fra sponsorpakker, ved vi ikke, men flere var pakket ud.

Oplevelsen gjorde, at havde de ikke været så mange, var de taget hjem igen, men nu gik de på med fuld energi, fik ryddet op og kom i gang med fordeling af det som i foråret bare var sat ind.     

Josephines morfar gik i gang med at sætte tværstænger for vinduerne, så det ikke længere er muligt at vride dem fra hinanden. Vi har samtidig ansat en nattevagt, som har fået lov at bo i en separat del af gæstehuset (tidligere brugt som foreningskontor).

I efteråret var vi hele tiden mange i gæstehuset. Da de første tog hjem kom der nye, men der var også meget at gøre med at få styr på alt det, der var kommet der ned.

Ud over møbler var der også en del fodboldtøj og sko, som blev fordelt blandt byens fodboldhold og skolen.

Der var i efteråret også mange sponsorgaver og kontante bidrag, som skulle fordeles blandt familierne. Her fik vi god hjælp af de frivillige, som var med dernede.

En anden af de store opgaver, som ligger i efteråret er fotografering af alle børn. I år var det Helle som for første gang havde ansvaret for opgaven. Ved at tage billeder af alle børn giver det os mulighed for at kontrollere, om alle nu også går i skole. Der er altid ændringer til vore lister når vi kommer derned, selvom det er aftalt, at de skal give os besked når nogen rejser og hvis der kommer nye til.

Med i kufferten havde jeg (Egon) nye tændrørskabler til bilen. Rotterne havde gnavet isoleringen af de gamle, så det var en blandet fornøjelse at køre i den.

Skyggepladsen ved klinikken kom under tag. Det lykkedes at fået et rimeligt resultat ud af det, selvom det gav visse udfordringer at følge retningen på murerne, da der er omkring 2 meters forskel på bredden fra den ene ende til den anden.

Ved at låne stole fra spisesalen, lykkedes det også at få taget pladsen i brug, medens vi var der. Der møder omkring 100 kvinder op når der den 2. torsdag i måneden holdes fødselskontrol.

Vi var også en tur i Kunkujang, hvor vi via midler fra tipsfonden har finansieret opførelse af en ny toiletbygning til Nursery Skolen. Vi havde ikke selv planlagte byggerier, hvor pengene kunne anvendes, og da pengene skal bruges indenfor bevillingsåret, valgte vi at hjælpe i Kunkujang, hvor Ingemann projektet har de fleste sponsorater.

I foråret blev et af de store projekter, at få vindmøllen lagt ned. Møllen producerede ikke længere strøm, og vi var bange for, at den måske ville tabe en vinge og derved komme i ubalance. Projektet lykkedes ved hjælp af tov og bilens anhængertræk. Vingerne var meget slidte, så vores frygt var ikke ubegrundet.

Bilens støddæmpere i bag havde det ikke godt, så bagagen hjemmefra var blevet suppleret med et par nye støddæmpere, som blev skiftet ved hjælp fra bl.a. en cykelnøgle, da der ikke var plads til topnøglen.

Tilkørselsforholdene til skolen er ikke gode. Der køres fortsat sand, hvilket betyder at den primære vej fra hovedvejen er fyldt med store huller, da ca. 100 tungt lastede biler om dagen er en hård kost.

Vi er meget spændte på, hvordan det ser ud når vi kommer derned her til efteråret. Tør vi tro på, at vi kan få containeren derned?

I foråret søgte vi DMR-U om en bevilling, og fik en. Containeren står ude på pladsen og en stor del af pakningen forventes at ske i morgen. 

Vi har været heldige at få rigtig mange stole, hvilket også er en mangelvare, da sliddet på dem er enormt. Hvad der herhjemme holder i 30 år holder højest 10 i Gambia. Vi siger mange tak til de skoler, som har givet os brugte møbler. Uden dem måtte vi ud og finde andre løsninger.

Vi har både i efteråret og i foråret modtaget mange besøgende. Alle roser projektet og mange bidrager med gaver eller et kontant tilskud. Vi er meget taknemlige for den støtte og er glade for, at så mange viser interesse for projektet.

Vi oplevede endda i foråret, at modtage besøg af en dansk familie med 2 små børn, som var kommet sejlende til Gambia helt fra Hamborg.

Bestyrelsen har i en weekend først i april været samlet, for at diskutere foreningens fremtid samt kigge nærmere på de ting, som vi ikke lige når, når vi endelig holder bestyrelsesmøde.

En af de ting der kom frem var bl.a. at vedtægterne ikke var helt ajour, hvilket vi forsøger at rette op på, med de foreslåede ændringer til vedtægterne.

Et anden sted som trængte til opdatering var hjemmesiden. Vi har været igennem den og foretaget nogle rettelse og opdateringer. Flere er på vej. Problemet er, at vi ikke alle er lige ferm til det der EDB, så derfor halter det lidt ind imellem.

I forbindelse med, at Helle p.g.a. sygdom har måttet melde fra, har Hanne midlertidig igen overtaget arbejdet med registrering af elevsponsorer og betalinger. Jeg vil her benytte lejligheden til at sig hende mange tak for den ekstraordinære indsats hun yder.

Vi har desværre også måttet foretage en ændring i bestyrelsen, da HC af personlige årsager har valgt at trække sig som formand.

Formandsposten er overtaget af mig (Egon). Liana er valgt som næstformand og Lars Bramsgaard, som var anden suppleant er indtrådt i bestyrelsen, idet Kirsten Kielstrup har meddelt, at hun på grund af arbejdspres, har trukket sig.

Vi vil her benytte lejligheden til at sige HC mange tak for den kæmpe indsats han har ydet for foreningen. Vi savner hans evne til at have kontakt til myndighederne i Gambia samt hans måde at være bindeled til de enkelte familier i Gambia.

Jeg vil samtidig rette en tak til den øvrige bestyrelse. Uden deres hjælp og opbakning, kunne jeg ikke stå her og aflægge beretning.

Til slut vil jeg sige mange tak til alle vore sponsorer for jeres opbakning og støtte til det vi gør. Uden jer var der ingen forening og mulighed for at gøre den indsats for Gambia som sker i dag.

Tak fordi I er mødt op her i dag. Håber ikke jeg har kedet jer alt for meget.    

 

Orientering fra sundhedsgruppen v/Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Beretning fra sundhedsgruppen 2019: v. Josephine Obenheimer Mørch Jensen formand for sundhedsgruppen SVF.

Sundhedsgruppen er i dag bestående af mig Josephine som formand, Sven Res som kasser, Ulla Krogh og vores nyeste medlem Jeanette Kjeldsen som medlemmer.

Siden sidste år er der sket meget med skyggepladsen i Sambuyan. Et byggeri som startede efteråret 2017, i efteråret 18 kom der tag på, og de lokale arbejdere er ved at støbe siddepladser indvendig. Skyggepladsen er et projekt som er blevet noget større end forventet. Det var et stort ønske fra lokalbefolkningen og ikke mindst personalet på klinikken. Så vi glæder os til det står færdigt. Vi nåede at tage det i brug en enkelt gang i mens jeg var i Gambia sidste efterår, her lånte vi stole fra skolen og fra Araberskolen ved siden af klinikken, det var en kæmpe succes. Jeg glæder mig personligt meget til at den står færdigt – forhåbentlig nov. 19.

Den nyansatte sygeplejerske Modou, er desværre blevet flyttet til en anden klinik længere oppe i landet som var ubemandet, derfor er der i dag som personale på klinikken vores jordemoder og sygeplejerske Faburama og vores Tranie Dallo. Vi vil fortsat kæmpe for at få endnu en sygeplejerske til klinikken.

Pengene vi ved løbet i Silkeborg samlede ind til medicin er sluppet op, men vi var så heldige i foråret at modtage en donation på 15.000 kr. fra soroptimisterne i Silkeborg og de skal have stor tak. Vi fortsætter med at sende penge til medicin indkøb til klinikken hver 3 måned.

På klinikken blev der i efteråret  ryddet godt op og sorteret i klinikkens lagre, og vi er så heldige at kunne sende en container afsted igen nu her lige om lidt. Denne pakket med en masse ting til klinikken som ikke er til rådighed dernede. Jeg glæder mig til at pakke containeren ud og igen kunne fylde lagret med materialer som gør en forskel i sår og sygdomsforløbene i Sambuyan.

Tandbørstningsprojektet fortsætter stadig, og børnene børster på livet løs. Vi har været heldige at modtage en masse tandbørster fra tandex som skal med containeren til denne gang. I efteråret skal de nye elever oplæres i tandbørstning, krus og tandbørster skal udskiftes og de andre elever skal repeteres i tandbørstningen.

Fødselstallet i Sambuyan er stadig falende, grundet den udbredte brug af prævention. Der er ca. 1 fødsel om ugen, det er vi meget tilfredse med. Selvom jeg selvfølgelig syntes deltagelse i fødslerne er spænende når jeg er afsted er det positivt at der i dag ikke er så mange.

I efteråret holdte vi et kvinde møde om prævention samt vigtigheden af korrekt opvarmning af mad og amning af børn. Vi lånte kantinen på skolen og inviterede landsbyens kvinder og unge piger til at komme. Men som det altid er i gambia så er tid ikke noget som respekteres så de kom dryssende 1,5 time efter det skulle starte, men vi endte ud med fuld sal og det var en stor succes. Vi havde inviteret en læge til at snakke sammen med Fabutama vores jordemoder og sygeplejerske. Efterfølgende var der fest for børnene i kantinen, vi havde lånt et højtaleranlæg og det valgte vi at udnytte, i kan tro det er noget som skaber store smil og grin.

Sundhedstjekkene af børnene fortsætter også Faburama tjekker i dag selv eleverne i de klasser hvis tur det er og giver os resultaterne og vi vil forsøge at udarbejde en statistik på resultaterne for at danne os et overblik af de hyppigste udfordringer hos eleverne.

Til sidst vil jeg slutte af med at sige:

En stor tak for alle donationer, de er med til at gøre en kæmpe forskel for sundheden i Sambuyan

En stor tak til stikkedamerne som har strikket en masse til de mindste i Gambia, og til indhold i vores babytasker.

Og tak til alle som samler ting ind som er af relevant brug til klinikken.

 

Orientering om skoledrift v/Hanne Aaberg

Som tidligere er der i skoleåret 2018/19 indskrevet en ny 1. klasse fra andre børnehaveskoler i landsbyen og 1 ny Nursery 1 i vores egen børnehaveskole. Derudover havde skoleinspektøren fyldt alle 7. klasserne op til 40 elever i hver, selv om vi havde en aftale om, at de skulle lægges sammen til 2 klasser, når det blev muligt. Vi valgte at lade dem fortsætte men er ikke tilfredse med, at der kommer elever fra Gunjur til Sambuyan.

Der har været 804 elever på skolen og der er betalt for 744 elever, heraf 101 fra Nursery School og 19 fra High School. Eleverne er fordelt på 535 sponsorer.

Der sker en vis til- og fraflytning i løbet af året men der er altid ventelister med elever, som ønsker at gå på skolen.

Det var 1. gang vi skulle kontrollere årskarakterer på High School elever og alle havde opfyldt betingelserne.

Der er mange foreninger på skolen og vi har givet et pænt bidrag til foreningerne. Det er vanskeligt at kontrollere, at pengene bruges rigtigt, da en del af aktiviteterne foregår, når vi er i Danmark. Vi har forsøgt at få dem til at tage fotos og sende dem til os og det er lykkedes for nogle. Haveprojektet var ikke kommet i gang, da vi var der i foråret men de havde allerede brugt de fleste af pengene på haveredskaber. De ventede på et møde i regionen, hvor de skulle lære mere om emnet.

Home Science og Art & Craft fungerer fortsat rigtig godt og de får en del penge til materialer. Der bliver flere og flere elever i overbygningen.

Vi bidraget også med et mindre beløb til en 5 ugers sommerskole for de store elever og ekstraundervisning for hhv 3. og 5. klasse, de år de skal til national test.

4, klasserne er på en 1-dags udflugt. 8. klasserne er på en 3-dages udflugt og vores frivillige Emma deltog i år. Hun fandt bl.a. ud af at piger ikke må fløjte.

Interhouse - den årlige sports- og skolefest - forløb fint i år og eleverne nød den som tidligere.

I marts deltog nogle elever fra børnehaveskolen i den årlige Independeceday March, hvor over 100 børnehaveskoler er repræsenteret. Det er et arrangement, som er til stor glæde for både elever, lærere og kokke fra skolen.

Jeg vil slutte med at sige tak for jeres opbakning og kan fortælle, at I er med til at gøre en stor forskel i Gambia.

 

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

 

For perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

 

Indtægter

 

 

   

1

Medlemskontingent (17 x 50 kr.)

 

 kr.         850,00

 

4

Øvrige sponsorbidrag

 

 kr.     60.165,07

 

5

Bidrag til køb af medicin m.v.

 

 kr.     28.623,95

 

6

Indbetalt bidrag til projektrejser

 

 kr.   104.933,00

 

7

Refusion DMR-U (vedr. regnskab 2017/18)

 

 kr.     12.003,00

 

8

Salg af PR-artikler (trøjer og pins)

 

 kr.       5.670,00

 

9

Betaling for ophold (frivillige)

 

 kr.       5.103,44

 

10

Skolesponsorater Sambuyan:

 

 kr.   365.150,00

 

11

Heraf udgør:

Medlemsbidrag do (744 x 30 kr)

 kr. 22.320,00

   

12

                 

Bidrag til sundhedstjek (724 x 10 kr.)

 kr.   7.240,00

   

13

 

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr.   7.240,00

   

14

Ekstrabetalinger + indbetalinger til higskoleelever

 kr.     27.100,00

 

15

Sponsorater projekt Ingemann

 

 kr.     82.143,23

 

16

Heraf udgør: Medlemsbidrag 110 x 25 kr.

 kr.   2.750,00

   
 

I alt

 

 

 kr.   691.741,69

 
           
 

Udgifter:

 

 

   

21

Skolebyggeri og vedligehold

   

 kr.       3.885,87

24

Køb af værktøj og reservedele

   

 kr.       4.383,08

25

Diverse byggeprojekter(bund i markedsplads + div.)

 

 kr.       2.468,27

27

Udbetalt tilskud projektrejser

   

 kr.   104.900,00

28

Køb af PR-artikler (trøjer + pins)

   

 kr.       6.112,50

29

Transport i Gambia

   

 kr.       8.926,50

30

PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.

   

 kr.       3.992,00

31

Driftsudgifter: Porto, papir, billeder m.v.

   

 kr.     12.743,94

32

Generalforsamling

   

 kr.       2.100,00

33

Bestyrelsesudgifter

   

 kr.     10.937,00

34

Indbetalt til skole drift + indkøb

   

 kr.   273.962,99

35

Udbetaling ekstrabidrag m.v.

   

 kr.     17.850,00

36

Udbetalinger til highskoleelever

   

 kr.     11.110,00

37

Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken

   

 kr.     16.283,68

38

Øvrige udgifter vedrørende klinikken

   

 kr.       2.877,18

39

Køb af nye batterier til klinikken

   

 kr.       1.515,00

40

A/c betaling vedrørende skyggeplads ved klinikken

 

 kr.       4.476,00

41

Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann

   

 kr.     75.818,23

42

Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann

   

 kr.       1.418,48

 

I alt

     

 kr.   565.760,72

 

Balance

     

 kr.   125.980,97

         

 kr.   691.741,69

 

Beholdning pr. 30.06.2019

 

   
 

Driftskonto

   

 kr.     22.254,05

 
 

Byggekonto (Heraf hensat til el (7240 - 1515 = 5725 kr)

 kr.   182.804,32

 
 

Skolekonto

   

 kr.   321.170,48

 
 

Opsamling ekstra- og forudbetalinger

 

 kr.     65.925,35

 
 

Sundhedsprojekt

 

 kr.     74.593,80

 
 

Indestående i Gambia + kt. beholdning vedr. klinik

 kr.       3.234,49

 
 

Projekt Ingemann Gambia

 

 kr.     21.336,72

 
 

I alt

   

 kr.   691.319,21

 
 

Beholdning primo

 

 kr.   565.338,24

 
 

Nettotilgang

 

 kr.   125.980,97

 
           
 

Indberetninger til SKAT 2018 kr. 546.819,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 
 

Ringkøbing, den 14. juli 2019

     
           
       

 Leif Aaberg

 
 

Ovenstående regnskab er revideret. Beholdninger afstemt. Gennemgangen har ikke givet

 

anledning til bemærkninger.

     
 

Ringkøbing, den 7. august 2019

     
           
       

Susanne Bank

 
           
               

Budget for 2019/20

   

 

     

SVF-Skagenskolen

   

Indtægter:

     

 

     

Bidrag virksomheder, fonde og private

 kr   60.000,00

Tilskud DMR-U - container

 

 kr   12.000,00

Tilskud til forsendelse af container

 

 kr   40.000,00

Indbetaling af bidrag til projektrejser

 kr   70.000,00

Elevsponsorater

770 x 500

 kr 385.000,00

Heraf udgør:

Bidrag til adm.

770 x 30 =  23100

 
 

Bidrag sundhedstjek

750 x 10 =   7.500

 
 

Bidrag strøm

750 x 10 =   7.500

 

Medlemskontingent

20 x 50

 kr     1.000,00

     

 kr 568.000,00

Udgifter:

     

 

     

Tilskud til projektrejser

 

 kr   70.000,00

Vedligehold bygninger

 

 kr   30.000,00

Udskiftning af batterier og konverter

 kr   12.000,00

Reparation af mur omkring skole

 

 kr   10.000,00

Reparation af vej

 

 kr     5.000,00

Forsendelse af container

 

 kr   40.000,00

Brochurer m.v.

 

 kr   10.000,00

Maskinanskaffelser

 

 kr   20.000,00

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

 kr   22.000,00

Driftsudgifter Gambia

 

 kr     7.000,00

Transport i Gambia

 

 kr   10.000,00

Drift af skoler

 

 kr 335.000,00

Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik

 kr   15.000,00

Færdiggørelse af skyggeplads ved klinikken

 kr     2.000,00

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr     7.500,00

     

 kr 595.500,00

       

Ingemann projektet

   

Indtægter:

     

Elevsponsorater Ingemann

115 x 600

 kr   69.000,00

(Heraf bidrag til adm.

115 x 25 = 2.875)

 
     

 kr   69.000,00

Udgifter:

     

Billeder, porto, papir m.v.

 

 kr     2.875,00

Betaling for skoleophold Ingemann

 

 kr   66.125,00

     

 kr   69.000,00