Generalforsamling 2018

SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends indkalder hermed til generalforsamling:

 Lørdag den 1. september 2018 kl. 14.00 på Skawbowling, Buttervej 27, 9990 Skagen med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 1. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
 1. Beretning fra evt. projektgrupper.
 1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 1. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
 1. Fremlæggelse af budget.
 1. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                            På valg er: Marie Hansen, Helle Bramsgaard og Hanne Aaberg.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                            På valg er: Liana Ligneul og Lars Bramsgaard.

 1. Valg af revisor.

                             På valg er: Susanne Bank.

 1. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en kop kaffe og brød.

Alle er velkomne – kun sponsorer og medlemmer har dog stemmeret til generalforsamlingen.

 

Referat

Ad. 1 Som dirigent blev Tim Jensen valgt. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet blev ordet givet til formanden H.C. Skovsende.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning v/H.C. Skovsende (se nedenfor)

Ad. 3 Helle orienterede om skolen (se nedenfor).

          Josephine orienterede fra sundhedsgruppen (se nedenfor).

          Hanne orienterede om Ingemann projektet (se nedenfor).

Ang. tandbørstningen blev det stillet spørgsmål om, hvem der betaler, når en elev bliver sendt videre til tandlæge. Der er en aftale med en lokal tandlæge, at når en elev kommer i skoleuniform koster det kun 25 DAL (4 kr.).

Forslag om at have hylstre/holdere til tandbørster. Børnene har hver sit krus med navn på.

Forslag om at kontakte tandlæger og firmaer mht. donationer. Foreningen har kontaktet flere tandlæger og firmaer og fået doneret tandbørster og tandpasta. Modtager gerne tandbørster og tandpasta.

Der blev spurgt, hvem der tager imod donationer i Skagen, - der blev henvist til Bodil og Egon Mejer, Rudesvej 20, 9990 Skagen.

Der blev spurgt, om der er en tovholder vedr. strik. Der er en facebook-side: ”Strik til babyer og børn i Gambia”.

Drøftelse af forskellige muligheder for indsamlinger.

Ad. 4 Leif gennemgik og kommenterede regnskabet. Regnskabet godkendt.

Ad. 5 Ingen indkomne forslag.

Ad. 6 Leif fremlagde budget.

Posten ”projektrejser” blev kommenteret. Frivillige kan indbetale et bidrag til foreningen og efterfølgende evt. få bevilget en projektrejse. Herved opnår den frivillige skattefradrag for det indbetalte beløb.

Ad. 7 Sponsorbidrag blev fastholdt på uændret 500,- kr. Kontingentet uændret på 50 kr. for medlemmer og bidrag for sponsorer 30 kr. som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skole/familie.

 Ad. 8 Genvalg af Helle Bramsgaard og nyvalg af Liana Ligneul og Connie Sørensen til bestyrelsen. 

Ad. 9 Genvalg af Lars Bramsgaard og nyvalg af Kirsten Kielstrup som suppleanter.

Ad. 10 Genvalg af Susanne Bank som revisor.

Ad. 11 Det blev oplyst, at vores tidligere meget dygtige formand Arne Holm taler dårligt om Foreningen, og spurgt, hvad kan man gøre ved det?

Det blev også nævnt, at Arne mener, at bestyrelsen (eller nogen i bestyrelsen) i SVF beskylder ham for tyveriet i november 2016.

H.C. Skovsende roste Arnes store arbejde i Gambia og opfordrer til, at alle taler godt om Foreningen. Han afviste, at bestyrelsen beskylder Arne for tyveriet, men landsbybeboerne i Sambuyan gør Arne ansvarlig for tyveriet, da det skete fra hans hus. 

Der blev efterlyst mere PR i lokalpressen i Skagen og omegn, som vi tidligere har haft i kraft af Arnes gode relationer til pressen.

H.C. Skovsende oplyste, at han flere gange har forsøgt med kontakt til lokalpressen, men endnu ikke fået noget optaget.

Det blev nævnt, at det er vigtigt, at man afleverer en færdig artikel gerne med billeder. Endvidere forslag om, at få Mads´ video med i netavis.

Ting der er gode at sende til Gambia: sportstøj, sportssko, lagner, dynebetræk, tæpper, håndklæder, skræddersakse, cykler, solcellelamper mm.

H.C. Skovsende takkede afgående bestyrelsesmedlemmer og bød de nye velkommen.

 

Bestyrelsens beretning v./ formand H.C. Skovsende

Tænk, nu er det snart et år siden, at foreningens medlemmer sidst var inviteret til generalforsamling. Den 16. september blev der afholdt generalforsamling på St. Binderup kro.

Efter generalforsamlingen holdte den nye bestyrelse konstituerende møde, hvor

Formand og sponsoransvarlig Nursery: HC Skovsende

Næstformand og byggeansvarlig: Egon Mejer

Sponsoransvarlig BCS: Hanne Aaberg, men det blev aftalt, at Hanne i løbet af året ville sætte Helle Bramsgaard ind i arbejdet, for senere at overgive posten til Helle Bramsgaard.

Kasserer: Leif Aaberg.

Formand for sundhedsgruppen: Josephine Obenheimer Mørch Jensen.

Ansvarlig for hjemmeside: Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Sekretær og tovholder på frivillighedsboligen: Marie Hansen.

Medlem: Helle Bramsgaard.

Som suppleanter blev valgt Liana Ligneul og Lars Bramsgaard.

Kort tid efter generalforsamlingen – nærmere den 9. oktober, rejste nogle fra bestyrelsen samt frivillige til Sambuyan.

Inden afrejse, havde vi fået oplyst, at der i forbindelse med regntiden havde været lynnedslag i strøm-installationerne i frivillighedsboligen og ved skolen. Dette betød bl.a. at der ikke var strøm på klinikken, så de kun kunne arbejde, når der var lyst.

Heldigvis var der blandt de frivillige en elektriker, som ankom den 9. oktober. Det var et stort arbejde at gennemgå og lokalisere fejlene – for der var flere, men takket være hjælpen, blev der igen strøm i klinikken, frivillighedsboligen og skolen. Det krævede dog udskiftning af nogle solceller samt inverter. Elektrikeren gennemgik hele vores elnet, og mener, at der på sigt, skal foretages en større udskiftning af ledningsnet.

I Coloban en del af landsbyen, var det eksisterende vandtårn knækket ved vandtanken, så takket være de frivillige, så blev tårnet repareret, så der igen var vand til den del af landsbyen.

Herudover blev der arbejdet videre med markedspladsen, hvor frivillige fra landsbyen skulle støbe gulv og opføre toilet. I foråret havde vi lagt tag over pladsen, så nu blev den yderligere forbedret – til stor glæde for kvinderne i landsbyen.

På selve skolen, var det Nursery skolen, som trængte til hjælp. Med hjælp fra de frivillige blev alle klasseværelser malet og udenfor skrædderværkstedet blev der støbt en platform, så man også kan komme ind i bygningen, når det regner.

I Basic Cycle School er der blevet opført en mur og isat en dør ind til skolekøkkenet, så geder, gribbe og høns ikke kan komme derind.

Herudover blev der fremstillet to skilte, som er placeret henholdsvis ved hovedvejen og på skolevejen, så gæster får nemmere ved at finde frem til os.

Jeg ved ikke, om det er skiltene der har gjort det, men vi får heldigvis rigtig mange besøg, når vi er i Sambuyan. Det er både sponsorer og andre interesserede. Gæster er altid meget velkomne.

Da vi var i landsbyen, havde bestyrelsen et møde med skolens lærere og skolens administration. Lærerne havde mange forskellige ønsker for fremtiden. De fleste angik skolen og skolens drift. Noget af det kunne vi imødekomme andet var urimelige krav/ønsker. I lærerboligerne bor 8 mandlige lærere og i de to lejligheder bor Headmaster og familie i den ene og i den anden bor 2 kvindelige lærere. Herudover har nogle lærere lejligheder i og omkring skolen. De ønskede bl.a. at der kunne etableres internet, så de har mulighed for at forbedre deres undervisning. Desværre er det ikke noget som bare kan etableres, da der er meget dårlig forbindelse. De ønskede også mere i løn, da de bor så langt fra hovedvejen. Herudover ville de også gerne have en rejse til Danmark, så de kunne lære om det danske uddannelsessystem.

Senere havde vi møde med landsbyens Alkarlo og udviklingsrådet for landsbyen. Det var et meget godt møde, og landsbyens beboere havde mange fine visioner for landsbyens udvikling. Det mest interessante var nok mulighederne for at få etableret vand og strøm. Der var dog mange andre ønsker. Alkarloen afsluttede med bøn og med at sige, at det var det bedste møde han havde haft med SVF. Efter nogen tid, havde vi ikke hørt mere, så vi spurgte et af vore komite medlemmer, hvornår vi ville høre mere. Han svarede, at vi ikke skulle regne med at høre mere, da Alkarloen var meget skuffet over mødet. Han havde forventet, at vi bare fandt pengene frem, så de kunne komme i gang.

Kort tid efter fik vi besøg af den oprindelige Alkarlo Bakawso, som fortalte, at han havde været til møde med flere ministre i den nye regering, og han regnede med, at han snart ville blive genindsat som Alkarlo.

I foråret, da vi kom derned, var han blevet Alkarlo igen. Vi havde flere møder med ham, og der er ingen tvivl om, at han vil landsbyen det bedste. Det var ham, som i sin tid gav beboerne gratis byggegrunde, så de kunne etablere sig i landsbyen.

Nu er hans største ønske, at vi bygger en skole for 10. – 12. klasse, men vi mener ikke, at der pt. er elevgrundlag for sådan en skole. Hvis det er muligt, at han allerede vil give os en byggegrund til den nye skole, vil vi overveje at takke ja til grunden, med henblik på senere byggeri.

I begyndelsen af december, rejste de sidste hjem fra Sambuyan, men ikke bare for at holde juleferie. Der var stadig ting som skulle afhentes rundt omkring på skoler, u-landsværksted, cykelforretning, klinikker og hos private, som er blevet doneret til foreningens arbejde i Gambia. I Skagen har vi haft en mandskabsvogn og en 20 fods container som lagerplads.

I foråret fik vi at vide, at pladsen skulle forskønnes, så vi ikke længere kunne råde over mandskabsvognen. Heldigvis kunne vi stadig benytte noget af den store plads. Det lykkedes fra Skagen Beton at få stillet yderligere to 20 fods containere til rådighed, så vi nu har tre stk. 20 fods containere. Det håber vi dækker behovet for lagerplads, for der indsamles hele året. Der kommer rigtig mange skolemøbler, som skal med til Gambia. Engang imellem er der nogle som spørger, om vi da ikke snart har skolemøbler nok. Svaret er klart – NEJ. På grund af regntid, luftfugtighed og varme, så nedbrydes møblerne rigtig hurtigt i Gambia, så der er stor udskiftning. Nogle af møbler bliver dog repareret på skolen, så de kan bruges lidt længere. Herudover er nogle af møblerne er også blevet sendt til andre skoler i området.

Fra Genbrug til Syd fik vi i efteråret en bevilling på en containerforsendelse og den 12. januar blev containeren pakket og klar til afsendelse. Det var en container med mange skolemøbler, tavler, byggematerialer, brikse med mere til sundhedsklinikken, cykler, sportstøj, sportssko og hvad vi ellers havde fået doneret, som var egnet til brug i Gambia.

Vi fik fra Shipping firmaet oplyst, at containeren ville ankomme til Banjul 8. februar – blev senere ændret til 26. februar, da det ikke var kommet med det oprindelige skib.

Fra bestyrelsen var vi mange som havde købt billet ud fra, at containeren var forventet i Gambia den 8. februar. Tiden gik og mange små opgaver blev løst, men vi ventede på containeren, da de mange byggematerialer var med containeren.

Tiden blev bl.a. brugt til at lave spær til skyggepladsen ved sundhedsklinikken, så de var klar, når containeren kom, så taget kunne komme på plads. Skyggepladsen laves i samarbejde med de lokale, hvor vi dækker udgifterne og de leverer arbejdskraften, men lige netop tagspær, ville vi gerne selv have styr på.

Desværre blev containeren yderligere forsinket, så efterhånden slap tiden i Gambia op – der var nogle, som ville forsøge at ændre deres billet, med henblik på senere hjemrejse, men dette var desværre ikke muligt – med mindre vi ville tage godt en måned ekstra.

Dagen før de sidste to rejste hjem, kom containeren endelig til Sambuyan. Da der kun var Ulla Krogh fra Sundhedsgruppen og mig, så var gode råd dyre, da vi ikke selv kunne stå for tømningen. En opringning til Helle Bramsgaard gjorde, at hun fik vi fat i medlemmer af Kembujeh School Friends.  Det blev vores held, for sammen med Helle kom yderligere syv mand fra deres forening for at hjælpe. Også drengene fra de store klasser og mænd fra landsbyen gav en hånd med. Containeren blev tømt og det meste placeret i vore containere i Gambia, så det står klar til os, når vi kommer igen her til oktober. Det var ærgerligt, at containeren blev så meget forsinket, men det er desværre ikke noget, som vi er herre over.

Vi har også i det sidst år haft nogle frivillige på besøg i Sambuyan. De fleste vil gerne være på klinikken og fødeafdelingen, men enkelte har også vist interesse for skolen. I den kommende sæson er der også en del, som ønsker at komme til Gambia som frivillige, men vi har kun begrænset plads og det er også begrænset hvor mange frivillige man kan have ad gangen på sundhedsklinikken. Det er nemmere på skolen, hvor de kan fordeles på flere klasser. Vi ønsker at vores frivillige får mest muligt ud af deres ophold, og at de kommer hjem med en følelse af at de har været en del af noget, så derfor er vi meget påpasselige med hvor mange vi tager ned pr. gang og pr. sted. Men vi vil gerne have frivillige med, der er ikke noget bedre end når de kommer ned og får en god oplevelse og spreder budskabet om projektet når de kommer hjem.

I foråret havde vi bl.a. besøg af en frivillig, som nu er begyndt at læse til læge i Danmark. Han var på en ½ år rundrejse i det meste af verden, men ville gerne bruge godt en måned i Sambuyan. Han skulle være på sundhedsklinikken, men når der var tid i overskud, brugte han den på skolen, hvor han bl.a. havde engelskundervisning med eleverne i den ene 5. klasse. Det var en lidt utraditionel undervisning – i hvert fald i Gambia. Sammen med eleverne lavede han en musikvideo med en af tidens hotte hits. Dagen hvor han skulle rejse videre, var alle skolens elever i skolens kantine, hvor de så videoen og eleverne spillede sangen live. Et stor hit. I dag efter eventuelt og inden kaffen, vil vi vise jer videoen.

Som noget nyt i år, har vi fået lavet nogle pins og T-shirts, som sælges til fordel for foreningen. De kan bl.a. købes her i dag.

Der er også blevet brugt meget energi på foreningens hjemmeside – det kan godt være, at det ikke ser sådan ud, men der har været nogle problemer med at benytte den gamle platform, da den var svær at opgradere. Nu er vi i gang med en helt ny platform, vi havde håbet, at den kunne vises i dag, men der har vist sig et nyt problem, men vi er sikre på, at den snart er oppe at køre. Til hjemmesiden, får vi stor hjælp af en sponsor her fra Skagen, uden hans hjælp og støtte, havde vi været i store problemer.

Det har for bestyrelsen været et travlt år, hvor der har været mange gøremål, men alle har ydet en stor indsats, så jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne, frivillige, sundhedsgruppen for den store indsats.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til alle virksomheder som har ydet støtte i form af arbejdskraft, penge, materialer m.m.

Men ikke mindst vil jeg gerne sige stor tak til alle jer som er her i dag – og til alle andre elevsponsorer, det er jer der gør det hele muligt for uden jer, var det ikke muligt at drive foreningen. Der er mange børn i Gambia som er jer dybt taknemmelige. Takket være jeres hjælp får de muligheden for en uddannelse – og dermed en bedre chance i livet.

 

Orientering om skoledrift v/Helle Bramsgaard

Jeg har fornøjelsen af at være sponsoransvarlig for børn fra 1-9 kl. og det er jeg rigtig glad for.

Vi har i alt 740 børn hvoraf de 120 er Nursery børn som H C er ansvarlig for. Der kommer 40 nye Nursery børn her til efteråret.

Vi mangler sponsorer til 38 og de nye 40 børn, så der må godt reklameres lidt for vores forening.

Der er forskellige arrangementer i årets løb, hvor eleverne får nogle dejlige oplevelser.

Den 2. og 3. marts blev der holdt Interhouse(sportsstævne + fest). Den 2. marts var primært for Nursery. Den 3. marts var for eleverne i Basic Cycle school.

Der er forskellige klubber som børnene kan gå til i fritiden: 1. Spejdergruppe, 2. Røde Kors, 3. Havehold, 4. Idræt, 5. Art & Craft, 6. Sommerskole.

Fælles for alle klubberne, de sender ansøgning om tilskud til deres små og store projekter, vi/Hanne tager stilling til hver ansøgning med hård og kyndig hånd.

Nogle elever kommer også på udflugt. 4. klasserne kom på en 1 dages tur til:

 1. Nationalmuseet, 2. Banjul Breweries - Øl og sodavandsbryggeri, 3. The Gambian Drinks - Sodavandsbryggeri, 4. The Abuko Natur Reservat, 5. Banjul International Airport, 6. Slangefarm.
 2. klasserne har været på en 3 dages tur, hvor de har besøgt:
 3. The Jahally and pacharr risprojekter, 2.Slavehus og slavehandel i Janjangbureh, 3. Frihedsmonomentet i Janjangbureh, 4. The stone circles in Wassu, 5. Den store bro mellem Sankulay Kunda og Janjangbureh, 6. Arimintage house school - Gambias ældste højskole.

I forbindelse med Independenceday som er den 18. februar, den oprindelige frihedsdato hvor man blev fri af England, har udvalgte elever fra Nursery deltaget i årets Independenceday i Bakau. En stor dag for alle elever.

Dagen begynder om morgenen med at læsse bussen. Der skal medbringes forskellige remedier, så der kan fremstilles frokost. D. v. s. gryder, brænde, ris m.m.

Alle elever er i nye uniformer - lærerne og kokkene har nyt tøj.  

Man mødtes i år i Bakau på stadion, hvor man mødes med andre Nursery elever.

Der holdes taler - mange taler. Der spilles musik og laves forskellige konkurrencer.

Eleverne har også deltaget i kredsmesterskaberne i atletik, hvor de har været rundt til flere stævner og som alle andre steder klarede nogle sig bedre end andre - men alle havde det sjovt.

Vi skal lige have med, at de 120 Nursery elever er fordelt på 3 klasser. Der er 3 lærere og 1 skoleleder. 3 kvinder der laver mad til frokost og 3 skræddere der syr uniformer til alle skolens elever.

Jeg rejser til Gambia igen den 19. oktober hvor jeg skal være der i 4 uger og glæder mig til at se og hilse på alle elever, som jeg jo skal fotografere, hilse på skolelederne og alle lærerne.

Jeg vil slutte med at sige tak til Hanne og Leif for deres utrættelige hjælp ved overlevering af det store ansvarsområde. Jeg synes det er spændende og sjovt. 

 

Orientering fra sundhedsgruppen v/Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Sundhedsgruppen består at mig, Josephine Jensen som forman, Sven Rex som kasser og Ulla Krogh som medlem.

I efteråret 2017 startede vi skyggepladsens byggeri ved siden af klinikken til birthcontrol (tjek og vaccine af de gravide og børn under 5 år). Byggeriet betales af projektet, men bygges af de lokale mænd, derfor skider det langsom frem. Planen til efteråret er at der gerne skal lægges tag på.

Vi har i Gambia oprettet en konto hvortil vi hver 3 mdr. vil overføre penge således at der til klinikken kan købes medicin af klinikkens jordemoder og sygeplejerske Faburama.

Vi har på klinikken fra staten fået ansat en ny sygeplejerske Modou, hvilket vi er meget glade for. Han er fra landsbyen, og da han startede sin uddannelse, blev den sponsoreret af Gambia Nordjylland som i dag er nedlagt, og slået sammen med sundhedsgruppen i SVF hvorefter vi overtog og hjalp med skolegangen.

Ulla fra sundhedsgruppen var på klinikken i foråret og fik rengjort og ryddet op på depotet på klinikken, således det stod klar til at modtage ting fra den nye container. Tingene på depotet blev organiseret og puttet i kasser så de var lettere for personalet at finde og benytte.

Klinikkens ambulance har været i stykker en del gange de sidste år, og i foråret stod den ikke til at redde, vi er endnu ikke helt besluttet på hvorvidt vi skal have en ny eller om vi fra staten kan få fat i en, men det er et projekt der arbejdes på.

Vi har på fødeklinikken fået en ny briks som er bredere og kan justeres i højden således det er nemmere for kvinderne at komme op og ned. Herudover blev der lavet flere babynet til udlevering efter fødslen.

Familey-planning er stadig udbredt og flere og flere kvinder er i dag i family planning, og dermed er fødselstallet i Sambuyan faldet.

Tandbørstningsprojektet fortsætter stadig og er udvidet således at til og med grade 2 nu har fået udleveret tandbørste og tandpasta og dermed børster tænder. Dette er noget børnene deltager i med stor interesse, og de er gode til det.

Sundhedstjekkene af børnene er fortsat et projekt vi har gang i på klinikken, den er overtaget af personalet. Vi modtager resultaterne. Her bliver børnene tjekket for synlige sygdomme og infektioner, samt bliver vejet og målt, får tjekket syn og tandstatus – er der her problemer har vi en aftale med personalet om at lave en henvisning til tandlæge til barnet.

I efteråret skal vi igen forsøge at få vores MOU udarbejdet og på plads således at vores samarbejdsaftale med staten igen er opdateret, men systemet i Gambia er noget andet end herhjemme og det tager derfor en del længere tid at lave en samarbejdsaftale end herhjemme. Men dette arbejder vi videre med.

Vi havde i efteråret besøg af en frivillig på klinikken og igen i foråret var vi også heldige at få besøg af Mads en anden som var frivillig både på skolen og på klinikken. Begge fortæller at de har været glade for deres besøg og arbejde på klinikken.

Til sidst vil jeg slutte af med at sige:

En stor tak til alle for donationer til medicin som gør en kæmpe forskel for folkesundheden

En stor tak til alle strikkedamerne som strikker tæpper og tøj til de nyfødte, de gør en kæmpe indsats som bringer meget stor glæde.

Og tak til alle som bidrager med at samle ting ind som er til relevant brug på klinikken. Vi kommer i nærmeste fremtid til at mangle tandbørster og vil derfor forsøge at samle disse ind.

 

Orinetering fra Projekt Ingemann v/Hanne Aaberg

I skoleåret 2017/18 har vi betalt til 114 elever i Projekt Ingemann. Eleverne bor rundt omkring i landet, hvilket har medvirket, at foreningerne SVF-Skagenskolen, Sundhedsprojektet og Projekt Ingemann er blevet godkendt til skatte-fradrag.

En af eleverne er nu færdiguddannet sygeplejerske og et par stykker forventes færdig med videregående uddannelse næste skoleår.

Nogle elever, som har afsluttet uddannelser er skiftet ud og erstattet med et nyt elevsponsorat i Kunkujang Nursery School, hvor der yderligere er tegnet 5 nye sponsorater til næste skoleår.

Kunkujang er en landsby beliggende ca. 8 km fra Sambuyan. Den nye Primery School i landsbyen, bygget af en hollandsk organisation,  er et flot byggeri og det har givet os mod på at udbygge samarbejdet med landsbyen. Vi har derfor bevilget penge til byggeri af en toiletbygning på Nursery skolen. Arbejdet styres af den lokale alkalo/borgmester og betales af penge modtaget fra Tips-midlerne. Arbejdet er godt i gang.

De har gravet et stort hul under bygningen, hvor der er støbt septiktank. Der er støbt betondække og bygningen er ifølge de seneste billeder under tag, men de har oplyst, at de mangler penge udover det budgetterede, så nu må vi ned og kontrollere, hvordan pengene er brugt. Vi ved at prisen på cement er steget.

Nursery skolen i Kunkujang har mistet support fra en engelsk organisation og derfor får lærerne ikke løn. Det er et stort problem for dem men ikke usædvanlig i Gambia, da Nursery skoler ikke en del af det offentlige skolesystem men et krav for, at de kan komme i skole.

Projekt Ingemann ønsker ikke at drive skolen, men vi vil i løbet af næste skoleår forsøge at skaffe nogle midler til skolen. Vi har allerede fået nogle penge til at betale for uddannelse af  lærerne og en af lærere, Bakary bliver færdig med nursery uddannelsen i næste skoleår.

Udvalget består af:

Hanne og Leif Aaberg, Ringkøbing

Birthe Radoor, Herning

Amy Andersen og Ebbe Pedersen, Falster

 

Regnskab 2017-18

  Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
  For perioden 01.07.2017 - 30.06.2018
  Indtægter        
1 Medlemskontingent (14 x 50 kr.)    kr.          700,00  
  Tilbagebetalt sponsorbidrag vedr. 2016-17    kr.      (4.850,00)  
4 Øvrige sponsorbidrag     kr.      48.763,00  
5 Bidrag til køb af medicin m.v.    kr.       6.923,00  
6 Indbetalt bidrag til projektrejser    kr.      68.600,00  
8 DMR-U - tilskud til forsendelse af container    kr.      32.625,00  
10 Skolesponsorater Sambuyan:    kr.    332.005,87  
11 Heraf udgør:  Medlemsbidrag do (697 x 30 kr)  kr.  20.910,00    
12                    Bidrag til sundhedstjek  kr.    6.970,00    
13   Hensættelse til vedligehold af strøm  kr.    6.970,00    
14 Ekstra- og forudbetalinger    kr.      32.660,00  
15 Sponsorater projekt Ingemann     kr.      77.716,02  
16 Heraf udgør: Medlemsbidrag 114 x 25 kr.   kr.    2.850,00    
  I alt      kr.    595.142,89  
           
  Udgifter:        
21 Skolebyggeri og vedligehold      kr.       8.556,45
22 Vedligeholdelse af vej      kr.          636,54
23 Udskiftning og vedligehold af strømforsyning      kr.      20.434,26
24 Køb af værktøj og reservedele      kr.      19.280,61
25 Diverse byggeprojekter(overdækning markedsplads og skole)     kr.      21.170,30
26 Toiletbyggeri Kunkujang Nursery School (Tipsmilder 2017)     kr.      32.302,17
27 Udbetalt tilskud projektrejser      kr.      67.600,00
  Transport og forsendelse af container      kr.      32.625,00
28 Driftsudgifter Gambia      kr.          916,36
29 Transport i Gambia      kr.       5.452,22
30 PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.      kr.       5.071,00
31 Driftsudgifter DK: Porto, papir, billeder m.v.      kr.      15.511,70
32 Generalforsamling      kr.       4.860,00
33 Bestyrelsesudgifter      kr.       5.714,00
34 Indbetalt til skole drift + indkøb      kr.    268.837,70
35 Udbetaling ekstrabidrag m.v.      kr.      32.404,00
36 Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken      kr.      11.854,63
  Reparation af ambulance      kr.       3.500,00
  Overdækket skyggeplads ved klinikken      kr.      12.010,35
37 Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann      kr.      73.510,00
38 Udbetalt Bakery - læreruddannelse      kr.       1.200,00
39 Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann      kr.       1.628,85
  I alt        kr.    645.076,14
  Balance        kr.    (49.933,25)
           kr.    595.142,89
  Beholdning pr. 30.06.2018      
  Driftskonto      kr.      18.214,30  
  Byggekonto (Heraf hensat 3.800 + 6.970 - 20.434  = 0,00 kr.)   kr.    135.227,49  
  Skolekonto      kr.    269.763,61  
  Opsamling ekstra- og forudbetalinger    kr.      58.547,42  
40 Kontant beholdning Gambia     kr.            39,02  
  Sundhedsprojekt    kr.      63.344,72  
  Indestående i Gambia vedr. klinikken    kr.       3.771,48  
  Projekt Ingemann Gambia    kr.      16.430,20  
  I alt      kr.    565.338,24  
  Beholdning primo    kr.    615.271,49  
  Nettoafgang    kr.    (49.933,25)  
           
  Indberetninger til SKAT 2017 kr. 460.313,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)  
  Ringkøbing, den 17. juli 2018      
           
         Leif Aaberg   
           
           
  Ovenstående regnskab er revideret. Beholdninger afstemt. Gennemgangen har ikke givet
  anledning til bemærkninger.      
  Ringkøbing, den  8. august 2018      
        Susanne Bank  

 

Budget 2018-19 

Budget for 2018/19    
       
SVF-Skagenskolen    
       
Indtægter:      
       
Bidrag virksomheder, fonde og private  kr    80.000,00
Tilskud DMR-U - container     kr    12.000,00
Indbetaling af bidrag til projektrejser    kr    70.000,00
Elevsponsorater   730 x 500  kr  365.000,00
Heraf udgør: Bidrag til adm. 730 x 30 = 21.900  
  Bidrag sundhedstjek 730 x 10 =   7.300  
  Bidrag strøm 730 x 10 =   7.300  
Medlemskontingent 20 x 50  kr     1.000,00
       kr  528.000,00
       
Udgifter:      
       
Tilskud til projektrejser    kr    70.000,00
Vedligehold bygninger    kr    30.000,00
Udskiftning af batterier og konverter    kr    12.000,00
Reparation af mur omkring skole    kr    10.000,00
Reparation af vej    kr     5.000,00
Færdiggørelse af toiletbygning Kunkujang Nursery School  kr     4.000,00
Brochurer m.v.     kr    10.000,00
Maskinanskaffelser    kr    24.000,00
Billeder, porto, generalforsamling m.v.  kr    22.000,00
Driftsudgifter Gambia    kr     7.000,00
Transport i Gambia    kr    10.000,00
Drift af skoler     kr  315.000,00
Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik  kr    15.000,00
Færdiggørelse af skyggeplads ved klinikken  kr    10.000,00
Hensættelse til vedligehold af strøm    kr     7.300,00
       kr  551.300,00
       
       
Ingemann projektet    
       
Indtægter:      
Elevsponsorater Ingemann  110 x 600  kr    66.000,00
(Heraf bidrag til adm.  110 x 25 = 2.750)  
       kr    66.000,00
       
Udgifter:      
Billeder, porto, papir m.v.     kr     2.750,00
Betaling for skoleophold Ingemann    kr    63.250,00
       kr    66.000,00

 

 

14-09-2018