Generalforsamling 2017

SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends har afholdt ordinær generalforsamling lørdag den 16. september på St. Binderup Kro, Møllegårdsvej 7, St. Binderup, 9600  Aars med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Beretning fra evt. projektgrupper.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Egon Mejer Kristensen, Leif Aaberg, Josephine Obenheimer Jensen og H.C. Skovsende.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af revisor.

På valg er: Susanne Bank

 1. Eventuelt.

Referat

Ad. 1 Som dirigent blev Tim Jensen valgt. Efter at have konstateret at generalforsamlingen  var lovligt varslet blev ordet givet til formanden H.C. Skovsende.

Ad. 2 Bestyrelsens beretninger – se nedenfor

Angående Arne Holm, blev der givet udtryk for, at bestyrelsen var kommet for let hen over evt. påskønnelse af hans indsats i foreningen. Hertil svarede H.C. Skovsende, at Arne Holm har frabedt sig kontakt fra bestyrelsen, og at bestyrelsen har overvejet, hvad man ellers kan gøre.

Ad. 3 Hanne orienterede om Ingemann projektet - se nedenfor.

          Josephine orienterede fra sundhedsgruppen - se nedenfor.

Ad. 4 Leif gennemgik og kommenterede regnskabet. Regnskabet godkendt.

Ad. 5 Leif fremlagde budget.

Det blev kommenteret, at udgifterne i budgettet er større end indtægterne. Leif oplyste, at det bl.a. er pga. periodisering af tipsmidler, hvor der i regnskabet 2016/17 er indgået 2 x tipsmidler.

Ad. 6 Kontingentet blev fastholdt uændret med 50 kr. for medlemmer og bidrag for sponsorer er uændret 30 kr. som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skole/familie.

Ad. 7 Ingen indkomne forslag.

Ad. 8 Genvalg til Egon Mejer Kristensen, Leif Aaberg, Josephine Obenheimer Jensen og H.C. Skovsende.

Desuden blev Helle Bramsgård nyvalgt til bestyrelsen.

Det blev kommenteret, at det er uhensigtsmæssig, at formand og kasserer er på valg samtidig.

Ad. 9 Nyvalg af Liana Ligneul og Lars Bramsgård som suppleanter.

Ad. 10 Genvalg til Susanne Bank som revisor.

Ad. 11 H.C. Skovsende læste mail modtaget fra Sterna ang. debatten i pressen om ikke faglærte unge, som agerer læger i udlandet.

H.C. Skovsende kommenterede dette og oplyste, at de frivillige i klinikken er observatører og hjælper til i mindre omfang under kyndig vejledning.

Der kom en opfordring til bestyrelsen om at formulere en face-book politik.

Der blev spurgt til eleverne som afslutter 9. klasse.  Svaret hertil er, at foreningen vil fortsætte formidling af sponsorater, hvis eleven er dygtig, og sponsor ønsker det.

Bestyrelsens beretning v/formand HC Skovsende:

Det er slet ikke til at forstå, at det allerede er over et år siden, at vi sidst var samlet til generalforsamling i Hjørring.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende møde.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand:  HC

Næstformand og byggeansvarlig: Arne Holm

Kasserer: Leif Aaberg

Sponsoransvarlig BCS og kontaktled mellem bestyrelse og Projekt Ingemann: Hanne Aaberg

Sponsoransvarlig Nursery: HC

Sekretær: Mie Hansen

Alt mulig mand: Egon Mejer

Medlem og kontaktled mellem bestyrelse og sundhedsgruppen: Bente Larsen

Suppleanter: Britta Nielsen og Josephine Obenheimer Jensen.

Vi har det sidste år kunnet byde velkommen til mange nye sponsorer –både elevsponsorer og donationer – desværre har der også været nogle medlemmer, som vi har måttet sige farvel til.

Vi har inden dette møde modtaget en klage over, at generalforsamlingen ikke afholdes i Skagen hvert år, så derfor vil jeg oplyse, at i henhold til foreningens vedtægter, så er foreningen registreret som hjemhørende i Ringkøbing/Skjern kommune, men vi forsøger at holde generalforsamling flere steder, da vi har sponsorer i hele landet.

Den 16. april 2017 meddelte Bente Larsen, at hun ikke længere ønskede at være en del af bestyrelsen, da hun rent tidsmæssigt ikke havde mulighed for at deltage i ret mange møder.

Desværre modtog vi en mail fra Arne Holm den 23. april, at han og Britta ikke længere ønskede at være en del af bestyrelsen.

Suppleant Josephine Obenheimer Jensen blev herefter en del af bestyrelsen, dette betyder, at vi i dag skal have valgt nye til bestyrelsen samt som suppleanter.

Det er et kæmpe tab for bestyrelsen og foreningen, at Arne Holm ikke længere ønsker at være en aktiv del af foreningen. Arne var med til at stifte foreningen og han er en ildsjæl, som har gjort ufatteligt meget for beboerne i Sambuyan. Da Arne første gang i 2008 kom til Sambuyan, blev eleverne undervist i dårlige bygninger samt under palmetag og ude i det fri. Straks gik Arne i gang med at arrangere hjælp til børnene i landsbyen. Efter indvielsen af Nursery Skolen i foråret 2009, dannede han sammen med Hanne, Mie og Egon foreningen SVF-Skagenskolen. Ved fælles hjælp - men med Arne som indpisker - blev der de kommende år opført en Lower Basic School med elever fra 1 - 6 klasse. En overdækket markedsplads og systue kom til før der viste sig et behov for yderligere klasselokaler. I dag er skolen en Basic Cycle School med elever til og med 9. klasse. Skoledriften vil den sponsoransvarlig fortælle mere om senere.

Sammen med en ny oprettet forening Gambia Nordjylland gik Arne også i gang med at bygge sundhedsklinik og senere fødeafdeling i landsbyen. For at det ikke skal være løgn, så blev der også opført boliger til sundhedspersonalet og til nogle af lærerne.

Arne har været den helt store drivkraft i foreningen – men med meget stor hjælp af de øvrige bestyrelses medlemmer og landsbyens beboere.

Sidste år blev det besluttet, at skolen ikke for øjeblikket skal udbygges med en overbygning.

Når man fortæller om Arnes fantastiske indsats – så meget større er skuffelsen over det som er sket.

Kort tid efter generalforsamlingen modtog vi en mail den 22. september 2016, at der havde været indbrud i Arnes private bolig. Tyvene var kommet ind ved at smadre ruden i en dør.

To dage senere modtager vi så en ny mail, som fortæller, at der også har været indbrud i Frivillighedsboligen. Man har mistanke til tre unge mænd fra landsbyen. To af dem er allerede arresteret medens den tredje er flygtet. Drengene fortæller, at de har været inde i husene, hvor de har stjålet computere, TV, et større penge beløb, som havde været låst inde i pengebokse, men disse bokse var rykket ud af væggen og har efterladt nogle store huller. Herudover har de taget nogle små ting.

Det bliver så oplyst, at drengen som er flygtet var ”bagmanden” og at han var taget af sted med de fleste af pengene, da han ønskede at komme ad bagvejen til Europa.

Da vi kommer derned, finder vi alt gennemrodet og det var tydeligt, at drengene havde været i huset af flere gange.

Da indbruddene blev opdaget, blev de anmeldt til politiet, men da vi kommer derned, vil de gerne ind i husene for at sikre sig spor. Det viser sig, at fra Arnes pengeboks havde drengene fundet nogle private papirer, som de så har været tilbage for at lægge ind i huset igen.

Drengene har forklaret hvordan de var kommet ind i husene og hvordan de havde åbnet pengeskabene.

Pengene som er mistet tilhørte bestyrelsesmedlemmer.

Arne valgte at fremrykke sin rejse til Gambia, så han kunne få overblik over situationen. Nogle dage senere kommer HC sammen med to frivillige Josephine, Mathilde.

Efter ankomsten til landsbyen, mødes vi alle hos Arne, hvor vi får en cola. Da vi kom tilbage til frivillighedsboligen opdager vi, at HC har glemt sin rygsæk og Josephine sin pung hos Arne. De blev enige om, at tingene er lige så sikre hos Arne som i frivillighedsboligen, så de går i seng. Næste morgen bliver HC ringet op af Arne, som oplyser, at der har været tyveri i hans hus, så HCs rygsæk er tømt for penge, telefon og ekstern harddisk. Denne gang er det foreningens, medlemmernes og HC´s penge som er væk.

Endnu engang tilkaldes politiet – og så oplever de et totalt inkompetent politiarbejde. Det var hovedrystende dårligt. Det første som sker, da de kommer til Arnes hus er at sætte sig ned med HCs rygsæk. HC viser kuverterne som havde indeholdt penge – de var nu krøllet sammen og smidt i bunden af rygsækken. Betjentene tager kuverterne op og glatter dem ud. HC spørger hvad med finderaftryk – hvortil politiet svarer, at det er for sent nu. Betjentene er overbeviste om, at nogen er kommet for at lave røveri mod Arne, men så har set HCs taske. Dette har måske skånet Arne for overlast. Senere kommer betjente fra Brikama og de vil tage finderaftryk af vinduerne i Arnes hus, så de måske kan finde den ansvarlige. Det ender med, at de tager alle vore medarbejdere med på stationen, hvor de tilbageholdes i flere dage.

Penda som er medlem af komiteen tager alle med til landets mest anerkendte Marabu (åndemaner), som gerne vil hjælpe. Næste dag kommer han til landsbyen, hvor har sikrer Arnes hus og frivillighedsboligen – så hvis der kommer nogen, som stjæler så meget som et glas vand, så vil de blev forstenet. Den som har taget pengene vil få forstoppelse og hvis han begynder at bruge af pengene vil han dø en langsom og smertefuld dø.

De tilstedeværende samt komiteen holder møde om situationen og beslutter, at det denne gang skal have konsekvenser. 

Der bliver aftalt en plan over sanktioner for skolen og landsbyen.  Bl.a. lukning af vand, stop for madordning på skolen, ingen tilskud til skolens interesse grupper.

Ved et møde med skoleinspektør og viceinspektøren fortalte vi om ovenstående. Den nye skoleinspektør var ret uforstående, da han da bare mente, at vi kunne sende bud efter flere penge, for vi havde jo en stor organisation i ryggen. Vi måtte så forklare ham hvordan foreningen er skruet sammen og at vi ikke bare kan hente flere penge, men at vi skal spare på budgettet for at få det til at hænge sammen.

Da det viste sig, at eleverne på skolen begyndte at besvime af væskemangel og blev fragtet til klinikken, som heller ikke havde vand, valgte vi at åbne for vandet igen, da det helbredsmæssigt ikke var forsvarligt – denne beslutning var mod Arnes ønske. Øvrige sanktioner blev fastholdt i et semester.

Landsbyens beboere havde også tilkaldt en Marabu, som siger, at pengene stadig er i landsbyen, at ingen sort mand har set pengene og at pengene fortsat var i Arnes hus.  På grund af deres overtro, vender de fleste sig mod Arne og beskylder ham for at have taget pengene. Selv de medarbejdere som har arbejdet med Arne siden begyndelsen, var af samme opfattelse og nægte at arbejde for og med Arne.

Arne bliver meget påvirket at situationen og vil rejse hjem. Da det sidste tyveri var sket i hans hus og han nu var den hovedmistænkte, ville politiet ikke lade ham forlade landet, hvorefter begge politianmeldelser trækkes tilbage, for at han kan rejse. Så selv politiet tror mere på Marabuen end på eget politiarbejde.

Vi har efterfølgende kontaktet Arne, da vi gerne vil gøre ham til æresmedlem af SVF-Skagenskolen, men dette har Arne ikke ønsket.

Bestyrelsen holdt et møde i Gambia, hvor vi blev enige om at fortsætte arbejdet på og for skolen. Nogle enkelte personer skulle ikke have lov til at ødelægge et så godt projekt.

Da HC i januar 2017 kom tilbage til Gambia, var det til et helt nyt land, da der havde været valg, og den siddende diktator var væltet og demokrati indført.

Der var en positiv stemning og alle havde store forventninger til fremtiden.

Selv om vi fik noget af en mavepuster med de to indbrud og tyveri, så er vi ikke slået ud.

Allerede i oktober/november måned 2016 var der gang i arbejdet igen, hvor der blev lavet skyggeplads i skolegården. Gennem GTS fik vi leveret en container, med bl.a. skolemøbler, byggematerialer samt udstyr med meget mere til klinikken og fødeafdelingen samt tagplader der bl.a. er brugt til skyggepladsen i skolegården.

Når vi sender en container af sted fra Danmark til Gambia, så er det med at få den fyldt så meget som muligt - da der ikke er nogen grund til at sende luft af sted. Sommetider har vi ting med i containeren, som så deles ud til andre skoler og sygehuse.

Vi har flere gange givet noget til den tidligere tilsynsførende for skoleområdet. Han har været ved at opføre en Nursery skole, så derfor har vi givet stole, borde og tavler m.m.. En dag spurgte han, om jeg ikke havde lyst til at komme og se hans skole. Jeg spurgte hvor han boede, og han svarede, at han boede i Brikama, hvor han også arbejder. Da jeg var alene i frivillighedshuset, var det jo en mulighed for at komme ud og se lidt andet, så jeg takkede ja. Efterfølgende tilbød jeg skoleinspektøren at tage med. Det ville han gerne, så vi aftale, at han skulle aftale nærmere. For at gøre en lang historie kort, så viste det sig, at han godt nok boede og arbejde i Brikama, men at hans landsby var Sommar - mere end 220 km væk fra Sambuyan. Det blev en heldagstur, men en virkelig god oplevelse.

I foråret 2017 havde Egon og Leif travlt med at renovere den ene af landsbyens vandtårne, hvor der blev udskiftet og forstærket bærende rør. Allerede da jeg kom derned i januar, gik håndværkerne i gang at bygge en ny garage.

Landsbyens kvinder havde tidligere givet udtryk for, at de gerne ville have overdækket den lille markedsplads, så her fik Egon og Lars lavet tegninger til tagkonstruktionen. Vores lokale smed lavede tagkonstruktionen og sammen med lokale kom markedspladsen under tag, hvilket er til stor glæde for landsbyens kvinder, som nu kan sidde i skygge samt sælge afgrøder i regntiden, uden at det hele bliver ødelagt af vand. Det næste bliver, at der skal laves gulv og borde.

I skolegården blev der lavet bænke under skyggepladsen, så eleverne kan sidde i skygge og lave lektier eller lege.

I det sidste år, har vi også haft mange besøg på Skagenskolen. Det har været sponsorer, som gerne ville besøge deres sponsorbarn og se skolen – andre, som havde hørt om skolen, som de gerne ville se.

Igen i år har vi haft fornøjelse af, at have frivillige og medhjælpere boende. Vi får flere henvendelser end vi kan opfylde, da de kun kan bo der, når der er bestyrelsesmedlemmer til stede og max 2 ad gangen. Men dejligt, at vi har et ry, som gør, at mange unge mennesker ønsker at være frivillige i Sambuyan.

Det kan godt være, at dette ikke har været den bedste beretning i foreningens historie, men lad os lære af oplevelserne og komme videre med et supergodt projekt til glæde for landsbyen Sambuyan. 

Så vil vi gerne rette en tak til de fonde, foreninger og virksomheder som har været med til at støtte os økonomisk.

Vi vil samtidig gerne sige jer alle stor tak for jeres støtte – for uden jer kunne foreningen ikke fungere – godt nok er der mange, som siger, at vi gør et stort stykke arbejde i Gambia, ja, men uden jer og jeres støtte, var det jo ikke muligt.

Det var det, som bestyrelsen havde valgt at tage med i denne beretning, men hvis der er nogen, som har spørgsmål, vil vi forsøge at svare efter bedste evne.

Orientering om skoledrift Sambuyan Skagen Schools 2016/17 v/Hanne Aaberg:

Vi har i år fået ny skoleinspektør Mr. Lamin Gibba og har fået et godt samarbejde med ham. Dog er det mest viceskoleinspektøren Mr. Abdoulie Barrow, vi har kontakt til, da alt korrespondance går via ham.

Mr. Lamin Gibba bruger ikke computer og internet, men er meget tjenstvillig, når vi er dernede.

I skoleåret 2016/17 er der indskrevet en ny 1. klasse fra andre børnehaveskoler i landsbyen og 1 ny Nursery 1 i vores egen børnehaveskole. Der er betalt for 667 elever, heraf 110 fra Nursery School. Eleverne er fordelt på ca. 600 sponsorer.

Der sker en vis til- og fraflytning i løbet af året, så nogle af eleverne bliver skiftet undervejs. Det er dog ikke et problem at finde elever, da der ofte er nogen på venteliste på skolen. Vi forsøger fortsat at holde elevtallet på max 40 pr. klasse.

Der er etableret en del foreninger på skolen, men p.g.a. indbrud og tyveri har vi suspenderet tilskud til aktiviteter i dette skoleår. Nogle af foreningerne har været gode til at fortsætte arbejdet men har ikke haft mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre skoler. Haveprojektet har været meget vellykket og Sport, Red Cross og Scouts har også været aktive.

Vi har i dette skoleår fået tilknyttet en dygtig Home Sience teacher (Hjemkundskabslærer) og har givet tilskud til materialer til både dette fag og til Art & Craft. I Home Sience er de bl.a. blevet undervist i kost og de har lavet mad, som var velsmagende og flot arrangeret ifølge HC. De har også syet tøj.

Efter forslag fra Mie  har Art & Craft dekoreret nogle af murene omkring frivilligboligen. Det var en fornøjelse at se læreren hjælpe og vejlede eleverne. Resultatet blev fremragende og vi glæder os til at nyde dekorationerne, når vi skal sidde ude og spise, når vi kommer derned i næste måned.

Igen i år har vi bidraget med et mindre beløb til en sommerskole, hvor de store elever har fået 5 ugers ekstra undervisning.

I november 2016 har eleverne fra 4. klasse været på udflugt til National Museet i Banjul, Bryggeriet, Abuka naturreservat, lufthavnen og slangefarmen.

 1. klasse eleverne var i foråret på en 3-dages udflugt og ifølge programmet skulle de besøge:

Jahally and Pacharr rice fields

Sapu Agricultural Research Center

The Stone Circles in Wassu

The Slave House, the Slave Underground House and the Freedom Three in Janjangbureh - også kaldet George Town.

Armitage Senior Secondary School

The Sankuleh Kunda and Georgetown Bridge

Interhouse - den årlige sports- og skolefest - forløb bedre i år og eleverne nød den som tidligere. Konkurrencerne for Nursery foregik i skolegården og de store var igen på  sportspladsen på den anden side af den store vej. Der var mere retfærdighed i afholdelsen i år, men de går vældig op i det, så ikke alle er tilfredse med resultaterne.

I marts deltog nogle elever fra børnehaveskolen i den årlige Independeceday March, hvor over 100 børnehaveskoler er repræsenteret. Josephine deltog og har rost arrangementet, som er til stor glæde for både elever, lærere og kokke fra skolen.

For første gang har vi afsluttet en 9. klasse og eleverne kan ikke fortsætte skolegangen i Sambuyan. HC og jeg  lavede en lille rundspørge blandt eleverne for at høre om deres fremtidsplaner og samtlige elever sagde at de ville fortsætte på High School. Mange havde store fremtidsplaner uanset om de havde evnerne eller ej.

Vi har valgt at sende mail til de bedste elevers sponsorer for at høre, om de fortsat vil betale til eleverne, så de får et supplement til at fortsætte uddannelsen på High School.

Beløbet vil blive udbetalt til familien og efter 1. år, skal eleven medbringe årsresultat og pengene vil kun blive udbetalt, hvis de ikke er dumpet i 4 fag. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå.

Igen i år har vi taget billeder af den nye 1. klasse fra Kenali og Rooth Nursery School og nogle af eleverne har allerede fået en sponsor, men vi kan sagtens bruge flere, da en del sponsorater er opsagt og vi som sagt også får en ny børnehavneklasse.

Jeg vil slutte med at sige tak for jeres opbakning og kan fortælle, at I er med til at gøre en stor forskel i Gambia.

Orientering fra Projekt Ingemann v/Hanne Aaberg:

I skoleåret 2016/17 har vi betalt til 114 elever i Projekt Ingemann.

Nogle af eleverne er i gang med en videregående uddannelser og når de er færdige, vil vi forsøge at få sponsorerne til at tegne et nyt elevsponsorat i Kunkujang.

Amy og Ebbe har fået nogle donationer til Kunkujang, så vi har betalt for nye cementtavler, skolematerialer og nogle borde/bænke. Der blev også til maling til Ingemann og Poul's klasseværelse.

Kunkujang er en landsby beliggende ca. 8 km fra Sambuyan. Der er bygget en ny Primery School af nogle hollandske sponsorer og den blev taget i brug i 3. termin, så nu kan de gå i skole til og med 6. klasse i landsbyen. Det giver bedre plads i Nursery skolen, som har huset eleverne fra 1.- 4. klasse.

De var også i gang med at bygge en Health Post - lille sundhedsklinik - så de kan få sår behandling og malaria test i landsbyen.

Kvinderne i landsbyen har givet 25 dalasis hver svarende til ca. 4 kr. Pengene er brugt til materialer og så arbejder mange i landsbyen frivilligt med byggeriet. Vi gav et tilskud på 3.000 dalasis.

Senere var vi derude med 2 borde, nogle stole og så havde Josephine pakket en kasse med forbindinger o.l., så de havde lidt at starte på. Samtidig var der en delegation med valg propaganda, så der var dans og musik og en masse tuden fra bilerne.

Vi mistede Kai Radoor i februar men Birthe Radoor fortsætter det gode arbejde i foreningen.

Beretning fra sundhedsgruppen v/Josephine Obenheimer Mørch Jensen:

I efteråret 2017 var vi heldige at få en container til Sambuyan, med en masse materialer fra Ulandsværkstedet i Aalborg og flere private sponsorer. Vi fik klinikkens depot fyldt op med en masse gode sager, vi var også meget heldige at modtage vitaminpiller samt jerntilskud i piller fra Aage som bragte stor nytte på klinikken. Depotet blev fyldt med plaster, forbindinger, handsker, sæbe, nåle mv. vi fik sorteret i depotet og de ting som vi havde meget af valgte vi at donere til nogle af de omkringliggende klinikker, hvortil vi sender vores patienter med ambulancen, da de behøver midler lige så meget hvis ikke mere end hos os. Med containeren fik vi også en ultralyd scanner, hvis brug Faburama klinikkens jordemoder og sygeplejerske blev instrueret i af Sven Rex.

Vi fik også en del tandbørster og tandpasta med containeren til Sambuyan, således at tandbørstningsprojektet i Nursery kan fortsætte, og det er besluttet at grade 1 også skal i gang med tandbørstningen, dette skal der arbejdes videre på i efteråret.

Antallet af kvinder i familiy-planning i landsbyen er stigende, i foråret 2017 var der knap 400. Den mest benyttede prævention er p-sprøjten som kvinderne får hver 3 mdr. Dette betyder også at fødselstallet er langsomt faldende. Dette er vi vildt stolte af. Da klinikken åbnede blev der i gennemsnit født 6 børn om ugen, i dag er vi nede på 4.

I maj afholdte vi sammen med soroptimisterne i Silkeborg et løb for kvinderne i Sambuyan. Vi fik i alt samlet 25.000 kr. ind. Som vi har valgt skal gå til indkøb af medicin hver 3 mdr. de næste 3 år.

På klinikken har vi i dag Faburama ansat som jordemoder og sygeplejerske, Dallo er ansat som tranie og står for at skulle starte på uddannelse, Mass som ambulancechauffør samt medhjælper med sårrensning, og så er der Modou som blev uddannet i foråret 2017 som hjælper til når Faburama rejser hjem til familien. Vi håber på i fremtiden at få ham ansat som fast sygeplejerske på klinikken, men som alt andet i Gambia tager det lang tid at lave aftaler og få tingene på plads, det er derfor et af målene som vi skal arbejde på i efteråret.

Personalet på klinikken havde en forespørgsel på en overdækning ved siden af klinikken til birth-control (kontrol af de gravide og vaccination og kontrol af børn under 5).  Da klinikken i sig selv ikke er stor nok til at modtage de knap 100 mødre med deres 200 børn, og i regntiden vil kvinderne ikke komme hvis ikke der er overdækket grundet de store mængder vand. Vi har i sundhedsgruppen valgt at bevillige penge til arbejdet som skal sættes i gang så snart vi ankommer i efteråret 2017.

Siden sidste generalforsamling er der i sundhedsgruppen valgt ny formand, da tidligere formand Sven Rex trådte af. Den nye formand er mig, Josephine Jensen. Sven Rex er i dag gruppens kasser, øvrige medlemmer er Ulla, Simone (som lige nu holder barsel) og Gunna.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand:  HC Skovsende

Næstformand og byggeansvarlig: Egon Mejer Kristensen

Kasserer: Leif Aaberg

Sponsoransvarlig BCS og kontaktled mellem bestyrelse og Projekt Ingemann: Hanne Aaberg

Sponsoransvarlig Nursery: HC Skovsende

Sekretær: Mie Hansen

Medlem og kontaktled mellem sundhedsgruppen og bestyrelsen:  Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Medlem og sponsoransvarlig: Helle Bramsgaard

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

For perioden 01.07.2016 - 30.06.2017

Indtægter

Medlemskontingent (9 x 50 kr.)

 kr.         450,00

Tipsmidler 2016

 kr.     54.147,85

Tipsmidler 2017

 kr.     36.038,86

Øvrige sponsorbidrag + salg af støttebeviser

 kr.     99.508,75

Bidrag til køb af medicin m.v.

 kr.     60.516,88

Indbetalt bidrag til projektrejser

 kr.     94.950,00

DMR-U - refusion ifølge bilag

 kr.     14.781,47

DMR-U - tilskud til forsendelse af container

 kr.     31.600,00

Renteindtægt

 kr.         114,62

Skolesponsorater Sambuyan:

 kr.   305.200,00

Heraf udgør:

Medlemsbidrag do (668 x 30 kr)

 kr. 20.040,00

                 

Bidrag til sundhedstjek

 kr.   6.680,00

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr.   6.680,00

Ekstra- og forudbetalinger

 kr.     22.725,00

Sponsorater projekt Ingemann

 kr.     84.470,00

Heraf udgør: Medlemsbidrag 114 x 25 kr.

 kr.   2.850,00

I alt

 

 

 kr.   804.503,43

 

 

 

Udgifter:

Skolebyggeri og vedligehold

 kr.       9.524,35

Diverse byggematerialer (lager)

 kr.       9.057,83

Udskiftning og vedligehold af strømforsyning

 kr.       9.040,72

Køb af værktøj og reservedele

 kr.     14.773,03

Diverse byggeprojekter(garage, vandtårn, overdækning markedsplads og skole)

 kr.     41.580,31

Anskaffelser i Gambia

 kr.     42.457,90

Udbetalt tilskud projektrejser

 kr.     94.950,00

Transport og forsendelse af container

 kr.     31.600,00

Driftsudgifter Gambia

 kr.       4.877,28

Transport i Gambia

 kr.       7.747,34

PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.

 kr.       6.253,50

Driftsudgifter DK: Porto, papir, billeder m.v.

 kr.     11.356,88

Generalforsamling

 kr.       3.616,00

Bestyrelsesudgifter

 kr.       3.118,20

Mistet ved tyveri i Gambia

 kr.     50.000,00

Indbetalt til skole drift + indkøb

 kr.   152.318,90

Udbetaling ekstrabidrag m.v.

 kr.     22.124,98

Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken

 kr.     13.686,60

Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann

 kr.     76.845,00

Udbetalt Bakery - læreruddannelse

 kr.       1.200,00

Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann

 kr.       2.666,50

I alt

 kr.   608.795,32

Balance

 kr.   195.708,11

 kr.   804.503,43

Beholdning pr. 31.06.2017

 

Driftskonto

 kr.     13.029,25

Byggekonto (Heraf hensat 6.120 + 6.680 - 9.000 = 3.800 kr.)

 kr.   213.849,06

Skolekonto

 kr.   241.180,44

Opsamling ekstra- og forudbetalinger

 kr.     51.471,42

Kontant beholdning Gambia

 kr.         100,11

Sundhedsprojekt

 kr.     80.588,18

Projekt Ingemann Gambia

 kr.     15.053,03

I alt

 kr.   615.271,49

Beholdning primo

 kr.   419.563,38

Nettotilgang

 kr.   195.708,11

Budget for 2017/18

 

Indtægter:

Bidrag virksomheder, fonde og private

 kr 130.000,00

Tilskud DMR-U - container

 kr   40.000,00

Indbetaling af bidrag til projektrejser

 kr   80.000,00

Elevsponsorater

700 x 500

 kr 350.000,00

Heraf udgør:

Bidrag til adm.

700 x 30 = 21.000

Bidrag sundhedstjek

700 x 10 =   7.000

Bidrag strøm

700 x 10 =   7.000

Medlemskontingent

20 x 50

 kr     1.000,00

 kr 601.000,00

Udgifter:

Transport af container

 kr   40.000,00

Tilskud til projektrejser

 kr   80.000,00

Anna Skagenskole vedligehold

 kr   30.000,00

Udskiftning af batterier og konverter(lynnedslag)

 kr   20.000,00

Reparation af mur omkring skole

 kr   10.000,00

Toiletbygning Kunkujang Nursery School(Tipsmidler 2017)

 kr   35.000,00

Tilskud til markedsplads

 kr   15.000,00

Reparation af vej

 kr     5.000,00

Brochurer m.v.

 kr   13.000,00

Maskinanskaffelser

 kr   30.000,00

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

 kr   22.000,00

Driftsudgifter Gambia

 kr     7.000,00

Transport i Gambia

 kr   20.000,00

Drift af skoler

 kr 300.000,00

Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik

 kr   25.000,00

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr     7.000,00

 kr 659.000,00

Ingemann projektet

Indtægter:

Elevsponsorater Ingemann

110 x 600

 kr   66.000,00

(Heraf bidrag til adm.

110 x 25 = 2.750)

 kr   66.000,00

Udgifter:

Billeder, porto, papir m.v.

 kr     2.750,00

Betaling for skoleophold Ingemann

 kr   63.250,00

 kr   66.000,00