SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends har afholdt generalforsamling
lørdag den 27. august på Lundergårdsskolen, Hjørring med følgende dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling i SVF-Skagenskolen.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning fra evt. projektgrupper.
4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Bente Larsen, Hanne Aaberg og Marie Hansen
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Annita Henriksen og Britta Nielsen
10. Valg af revisor
På valg er: Susanne Bank
11. Eventuelt.

 

Ad. 1 Som dirigent blev Tim Jensen valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning v/H. C. Skovsende og Hanne Aaberg, - se beretningerne nedenfor

Ad. 3 Indlæg fra Sundhedsgruppen v/Bente Larsen.
Klinikken ledes af Faburama, som er uddannet sygeplejerske og har supplerende uddannelse til jordmoder.
Foreningen har modtaget sponsorater, øremærket til klinikken, men mangler stadig penge. Dagens salg af marmelade og termoflasker går til klinikken. Problemet er, at regeringen ikke vil/kan levere tilstrækkelig medicin.
Der er iværksat tiltag med sundhedstjek af eleverne på Nurseryskolen og tandbørstning i de mindre klasser.
Der blev stillet spørgsmål om, hvor stort behov der er for sponsorstøtte til klinikken. Der blev i foråret købt for 6.000 kr. og det skulle kunne række til et kvartal.

Ad. 4 Leif Aaberg gennemgik det fremlagte regnskab – se nedenfor. Regnskabet godkendt.
Forslag fra Dres om at købe batterier i Europa i stedet for i Gambia (de er ofte for gamle), lade foreningen moms-registrere, hvorved man kan spare momsen. Han gjorde også opmærksom på, at rente for indlån i Gambia er 8 – 10 %.

Ad. 5 Udkast til budget fremlagt.

Ad. 6 Medlemskontingent 50 kr.  pr. år fastholdes og bidrag for sponsorer til foreningens drift ændres til 30 kr. pr. år som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skole/familie.

Ad. 7 Ingen indkomne forslag.

Ad. 8 Genvalg af Bente Larsen, Hanne Aaberg og Marie Hansen

Ad. 9 Genvalg af Britta Nielsen og nyvalg af Josephine Obenheimer Jensen.

Ad. 10 Genvalg af Susanne Bank

Ad. 11 Spørgsmål om, hvad det er hensigtsmæssig at give til sit sponsorbarn. Ofte en god ide, at give penge, så der kan købes ris mm til familien (vi udleverer ikke pengene, men går med og ser, at der bliver købt madvarer). Dyner og tæpper er de også glade for (gerne med plastic på den ene side, idet de ofte bruges som underlag på jorden). Fodtøj, sportstøj og fodbolde er også velkommen.
Pak evt. en aflagt skoletaske med div. til familien, husk at mærke med barnets navn og nummer + afsender.
Forslag om, at lægge en liste på hjemmesiden med oplysning om hvilke ting, de har gavn af.
Ønsker man at give ekstra penge til sit sponsorbarn, kan beløbet indsættes på reg./konto nr. 7650-1427157 med oplysning om elev nummer.
Kort runde med præsentation af bestyrelsen.

 

Formandens beretning 2016 ved HC Skovsende:

Det er helt utroligt, at det allerede er et år siden, at vi var samlet til generalforsamling i Skagen. Normalt er det sådan, at den valgte bestyrelse i forlængelse af generalforsamling afholder det første bestyrelsesmøde, hvor bl.a. konstitueringen finder sted.

Sådan blev det ikke sidste år, da vi havde bestemt, at der samme dag skulle afholdes et kæmpe bankospil i Bowlinghallen i Skagen. Derfor måtte bestyrelsen og nogle frivillige i gang med at opsætte borde/stole og få styr på de mange flotte gevinster. Mere end 250 gevinster var indsamlet i og omkring Skagen. Arrangementet gav et nettooverskud på knap 30.000,- kroner eller svarende til 180.000 dalasis, penge som kommer til at gøre en forskel i Gambia.
Herefter rejste flere af bestyrelsens medlemmer til Gambia, så først den 18. december blev det muligt at afholde det konstituerende møde.

Her meddelte forenings stifter og formand Arne Holm, at han ikke længere ønskede at fortsætte som formand. Han ville gerne fortsætte som næstformand. Han ville gerne træde lidt tilbage, så han kunne hjælpe og støtte den nye formand.

Arne har helt sikkert været den helt store drivkraft i SVF-Skagenskolen. Når man tænker på, at da han første gang kom til Sambuyan i 2008, var der kun en Nursery School, og nogle elever blev undervist under palmeblade. Arne gik i gang, og den 22. september 2009 blev foreningen SVF-Skagenskolen stiftet.
I dag 8 år senere, er der opført en flot Nursery School med 5 klasseværelse, kontor, depotrum, køkken, kantine samt skrædderværksted. Da Nursery School var færdigbygget, gik foreningen med Arne i spidsen i gang med at bygge en Lower basic school med elever fra 1. til 6. klasse. Der blev bygget en frivillighedsbolig, så frivillige som kom til Sambyuan kunne bo ved skolen, og ikke skulle bruge tid på transport mellem hotel og skole. I dag er der opført skolebygninger, så der kan undervises til og med 9. klasse, toiletter i skolegården, kantine, køkken, lærerværelse, kontorer og depotrum.
Herefter havde Arne et ønske om at opføre en sundhedsklinik, så var det bare med at komme i gang, og i samarbejde med Gambia Nordjylland, blev der bygget en superflot sundhedsklinik og en moderne fødeafdeling. Da der ikke var nogen jordemoder eller sygeplejerske i Sambuyan, gik Arne i gang med at bygge en bolig med to lejligheder, som kunne tilbydes sundhedspersonalet.
Da dette var færdigt, syntes lærerne, at det var dejligt, hvis de også kunne bo på/ved skolen, så straks gik Arne i gang med at bygge en bolig med to lejligheder til skoleinspektøren og viceinspektøren. Herefter skulle der bygges en bolig med plads til 8 lærere samt toiletter og køkken. Herudover er der lavet boringer, så der er rent vand i landsbyen. Der er bygget en markedsplads, hvor kvinder kan sælge deres grøntsager m.m.
Arne har haft en vision for skolen i Gambia, og det har han nået. Et stort og fantastisk stykke arbejde der er lavet i landsbyen. Det er gået fra at være en meget fattig flygtninge landsby til en landsby klar til fremtiden.

Nu bliver det lidt svært, at komme ned på jorden igen, men konstitueringen blev:

HC Skovsende valgt som formand og sponsoransvarlig for Nursery
Arne Holm som næstformand og byggeansvarlig
Leif Aaberg som kasserer
Hanne Aaberg som sponsoransvarlig for Basic Cycle School (elever fra 1. – 9. klasse)
Marie Hansen som sekretær og tovholder for frivillighedsboligen
Egon Mejer Kristensen som byggesagkyndig.
Bente Larsen som bl.a. kontaktled mellem bestyrelsen og Sundhedsgruppen.

Bestyrelsen har afholdt 3 planlagte møder samt et ekstraordinært i Gambia.

Udover bestyrelsen i SVF-Skagenskolen, er der nu oprettet en projektgruppe – Sundhedsgruppen – som skal arbejde omkring klinikken og fødeafdelingen i Sambuyan. Sundhedsklinikken og fødeafdelingen er efterhånden en stor del af foreningens arbejde i Sambuyan, så for at bestyrelsen ikke skal varetage alle funktioner i foreningen, blev Sundhedsgruppen nedsat. Jeg vil ikke sige mere herom, da Bente har et indlæg senere fra gruppen.

Siden sidste generalforsamling er der sket en masse i Gambia. På byggesiden, er de to boliger til lærerne og skoleinspektøren afsluttet. De er også møbleret og udsmykket – og ikke mindst taget i brug.

Omkring klinikken, var der et krav fra regeringen om, at der blev opført en mur. Frivillige fra landsbyen har stået for fremstilling af sten samt murerarbejde. Foreningen har betalt omkostninger til materialer samt bespisning af frivillige. Herudover har foreningen anskaffet og opsat port og dør.

Der var også et ønske om, at muren omkring Nursery blev færdigbygget, så her er den sidste del af muren færdiggjort samt der er gravet grøfter samt etableret afløb, så vanden kunne komme væk i regntiden. Desværre stoppede disse afløb, da regnen satte ind, med det resultat, at dele af muren er væltet. Toiletbygningen var ved at være undermineret p.g.a. regnmasserne, men der er nu lavet ”afløb”, så vandet ledes udenom.

På skolen er bygget tre nye klasseværelser med plads til 88 elever, så vi nu også har plads til alle elever. Det ene klasseværelse er indrettet, så det evt. kan bruges til computerundervisning, hvilket er et stort ønske fra skolen.

Der er opsat solceller på taget ved skoleinspektørens kontor, så der er strøm på kontoret samt i de nye klasseværelser.

Omkring SVF-Skagenskolen er der opsat gadebelysning, disse er sensorstyret og med et meget lavt energiforbrug, så også disse får strøm fra foreningens solceller.

Der er i øjeblikket ingen planer om nybyggeri i Sambuyan, men vi skal have repareret muren ved Nursery School. Klasseværelserne i Nursery trænger til en overhaling, så her skal males i alle rum.  Fra Basic Cycle School er der flere gange udtrykt ønske om skygge i skolegården, så det er måske noget af det, som vi vil kigge på. Vi har fra en privat sponsor i Hjørring modtaget 15.000 som måske skal bruges hertil.
Fra landsbyrådet er der også ønske om udbygning af vandforsyningen, da landsbyen er vokset (både geografisk og indbyggermæssigt). Der var et møde med et parlamentsmedlem, og han fortalte, at regeringen har indgået en aftale om levering af vand og el, så håbet er, at der i løbet af kort tid vil være el og vand i alle landsbyer. Denne information glædede landsbyrådet. Herudover vil de gerne have bygget faste borde og bænke på markedspladsen. Så der er ikke noget der tyder på, at vi kommer til at kede os.

Vi havde lavet nogle aftaler med skoleinspektøren og viceinspektøren omkring Interhouse. Interhouse er en sportsdag og festdag på skolen. Skolen havde ansøgt om nogle midler til afholdelse af arrangementet, som omfattede bespisning af elever og lærere, musik af spejderkorps samt DJ. Vi stillede nogle meget konkrete krav, som skolen accepterede. Desværre blev disse krav ikke videregivet til arrangørerne af bl.a. festen. Vi havde bl.a. krævet, at festen skulle stoppe kl. 24. – men iflg. Arrangørerne var det først der festen skulle til at begynde, så de fortsatte til kl. 04.00. Selv om vi havde betalt for festen, valgte de at kræve entre for at komme ind til festen – penge som skulle bruges til et andet arrangement. Det blev den dyreste fest på skolen, for vi meddelte, at vi ville iværksætte nogle restriktioner.

Der har i år været mange gæster i frivillighedsboligen. Mange ønsker at komme til Sambuyan og udføre et stykke arbejde til glæde for foreningen og landsbyens beboere. I foråret havde vi bl.a. besøg af Sarah og Josephine, som arbejde som frivillige i sundhedsklinikken og fødeafdelingen. Andre var mere praktiske og hjalp til med maling m.m., medens andre etablerede kontakt til mange af landsbyens beboere.
Til efteråret kommer der også en del frivillige bl.a. en ung lærerstuderende, som gerne vil være med til at undervise på skolen.
Udover de mange frivillige i boligen, oplevede vi i foråret ret mange uønskede besøg, da huset blev invaderet af rotter. Det var ikke særlig rart, at der var rotter i alt. Vi opsatte fælder og fangede også 14 rotter, så i den sidste tid, var der ingen rotter. Så bliver det spændende at se til oktober, om de er kommet tilbage.

I efteråret fik vi leveret en container i Sambuyan, hvor alt forløb perfekt. Det blev hurtig tømt og fordelt til skolen, klinikken og vores faste containere.
I år har vi søgt og fået bevilget en container, som skal afsendes fra Skagen den 4. oktober 2016. Den vil komme til at indeholde solceller, en hel del skolemøbler, tavler, undervisningsmaterialer, 18 – 20 computere til computerundervisningen, reoler, skriveborde, plantesække, udstyr og materialer til klinikken bl.a. en ny scanner til fødeafdelingen.

Så vil jeg lige nævne lidt om min dårlige samvittighed: Hjemmesiden.
Vi har tidligere haft en frivillig Webmaster, men p.g.a. arbejdspres og flytning, har han desværre frasagt sig arbejdet. Jeg har så i en periode forsøgt at holde hjemmesiden ajour, men det er ikke gået så godt. Så hvis der er en tilstede, som tænker, at det kan da ikke være et problem, så vil jeg gerne høre nærmere. Hjemmesiden er på mange måder vores forbindelse til sponsorerne, så derfor er det vigtigt, at den er opdateret og indeholder de nødvendige informationer.
Så er det lidt nemmere med det nyere medie Facebook, den forsøger jeg at holde opdateret, og her kan medlemmer også komme med indlæg og spørgsmål til foreningen.

Så vil jeg gerne rette en stor tak til jer – godt nok er der mange, som siger, at vi gør et stort stykke arbejde i Gambia, ja, men uden jer og jeres støtte, var det jo ikke muligt.

Det var det, som jeg valgte at tage med i denne beretning, men hvis der er nogen, som har spørgsmål, vil jeg / bestyrelsen forsøge at svare efter bedste evne.

 

Orientering om skoledrift Nursery v/HC Skovsende:

I skoleåret 2015/2016 har der været 120 elever fordelt på 3 klasser. 


Som det der ud nu, vil der i skoleåret 2016/2017 også være 120 elever fordelt på 3 klasser. Iflg. de meldinger, som vi har modtaget, har alle elever fra sidste års Nursery 3 fået lov at starte i 1. klasse.

Eleverne har i sidste skoleår klaret sig rigtig godt, de har fulgt undervisningen, dog har nogle stykker været ”sygemeldt” i en periode.

Af særlige arrangementer, har eleverne fra Nursery deltaget i Interhouse (sportsdag) den 4. marts. Dette er et arrangement over to dage, hvor Nursery har sport om fredagen – og de store elever om lørdagen, hvor eleverne var delt op i fire familier. Eleverne skulle i forskellige discipliner konkurrere mod elever fra de andre familier. Der blev kæmpet på livet løs – nærmest som en olympiade. Disciplinerne var tilpasset eleverne. En rigtig god og spændende dag.

I april måned var udvalgte elever fra Nursery til Independence Day. Et arrangement hvor skolerne fejrer Gambias selvstændighed, her kommer elever fra Nursery skoler i hele regionen. Rigtig mange elever samlet til festdag med taler, sang og mad. I år var noget særligt for to Toubabs havde fundet vej til arrangementet.

Eleverne i Nursery tilbydes et måltid mad på alle skoledage, vi synes ikke, at der er den store variation i kosten, så vi har arbejdet lidt på, at gøre maden mere varieret og spændende. Normalt består maden af ris og lidt fisk. Vi så gerne, at der også kommer grøntsager og kylling på menuen.

Til Nursery er tilknyttet 3 lærere samt en leder. Herudover er der køkkenpersonaler, som tilbereder den daglige kost.

I en del af lokalerne på Nursery har de 3 skrædderne værksted. Skrædderne er ansat af SVF, og deres primære opgave er at sy skoleuniformer til alle elever på SVF-Skagenskolen. Det er et stort arbejde, men efterhånden har de fundet en måde at tilrettelægge opgaven, så eleverne får deres nye uniformer til tiden. Udover at sy uniformer til eleverne, har de ofte besøg af lokale kvinder, som gerne vil have hjælp/undervisning til at sy eller reparere deres familiens tøj.

Orientering om skoledrift Sambuyan Basic Cycle School 2015/16 v/Hanne Aaberg:

I skoleåret 2015/16 er der betalt for 612 elever.

Nogle elever er skiftet ud undervejs, da der sker en del til- og fraflytning i løbet af året. Det er dog ikke et problem at finde elever, da der ofte er nogen på venteliste på skolen. Vi forsøger fortsat at holde elevtallet på max 40 pr. klasse.

Der er etableret flere foreninger på skolen som alle har fået bidrag til aktiviteter.

Scouts and Girls Group (Pige og spejdergruppe), Red Cross (Røde Kors),

Peer Health Education (workshop for piger om forebyggelse af malaria, teenager graviditet, tidlig bryllup og fraråde omskæring af piger).

Sports Group (Atletik m.v.), Gardening and Enviremental Group (Havegruppe).

Press Club (presseklub med besøg på radiostation).

Efter at vi har fået tilladelse til at undervise elever i 7. - 9. klasse på skolen, kommer der mange nye tiltag, da de har flere almindelig fag og de skal også have nogle praktiske fag.

I dette skoleår har vi haft en "Art- and Craft-teacher", så mange af de store elever har prøvet at arbejde med fremstilling af tasker, duge, lerfigurer og maling af billeder m.v. Det har resulteret i mange flotte ting, men det koster også i materialer.

Næste skoleår vil skolen forsøge at få en lærer til hjemkundskab.

I år har vi også bidraget til en sommerskole, hvor de store elever har fået 5 ugers ekstra undervisning, da viceskoleinspektøren siger, at de er bagefter med indlæring. En del af problemet er, at skolen først får tekstbøger fra staten langt hen på skoleåret og de har jo ikke nogen fra tidligere år, da vi først er i gang med overbygningen af 7. -9. klasse.

I dette skoleår har vi ikke haft elever på udflugt, da de ikke overholdt de aftaler, vi havde med skoleinspektøren og viceskoleinspektøren i f.m idrætsdagen/skolefesten. Der blev festet hele natten, selv om vi havde en klar aftale om, at det skulle slutte senest kl. 24.00.

Selve dagen forløb tilfredsstillende og eleverne nød den helt sikkert. Morgenmaden - 1 hel tapalappa (lang flute) med indhold til hver - blev serveret kort før frokosten, hvor der blev serveret ris med lidt kylling og derefter gik musikken i gang. Konkurrencerne for BCS var flyttet til sportspladsen på den anden side af den store vej, så der gik vi alle op.

Der var stemning og utilfredsheder, som der skal være og vi mener, at vi selvfølgelig kunne have arrangeret det bedre. :-)

Efterfølgende lavede vi en aftale om, at skolen ikke fremover må blive benyttet til musik arrangementer efter kl. 19.00, da de er meget hårde ved møblerne. Der er fortsat mulighed for at afholde møder.

I en kontrol blev det konstateret, at skoleinspektøren Mr. Jallow ikke havde betalt vores ansattes pension og forsikringspræmier videre siden august 2015. Det gav nogle ekstra ture til Banjul. Han har efterfølgende fået et lån i sin fagforening, så pengene er kommet på plads.

Vi holdt møde med den nye "director"  - Mr. Jatta - som har afløst Mr. Suwarreh på regionskontoret i Brikama. Vi foreholdt ham problemet med Mr. Jallow og efterfølgende er der afleveret et brev, hvor vi beder om, at få Mr. Jallow udskiftet til næste skoleår, da vi har mistet tiltroen til ham.

Vi har fået ændret adgang til skolekontoen til komiteen, som fremover sørger for udbetaling af lønninger og betaling af pension m.v.

Inden vi rejste hjem, nåede vi at tage billeder af den nye 1. klasse fra Rooth Nursery School og mange af eleverne har allerede fået en sponsor.

Vi har et godt samarbejde med viceskoleinspektøren Abdoulie Barrow og anser det for sandsynligt, at han bliver skoleinspektør i år.

De fleste af børnene i skolen har en dårlig baggrund, da mange af forældrene er analfabeter og så er der også den store kulturforskel. Alligevel er vi sikre på, at de får meget ud af skoletiden, da de lærer at blive uafhængige og selvtænkende personer, som kan være med til at udvikle landet.

Konstituering:

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand:      Hans Christian Skovsende
Næstformand:     Arne Holm
Kasserer:        Leif Aaberg
Sekretær:      Marie Hansen
Elevsponsoransvarlige:      H.C. Skovsende og Hanne Aaberg
Øvrige:   Bente Larsen og Egon Mejer

 

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
For perioden 01.07.2015 – 30.06.2016
Indtægter                
Medlemskontingent (22 x 50 kr.)           kr.   1100,00
Tipsmidler 2015           kr.   42.179,06
Merkur Fonden - Co2 midler           kr.   70.200,00
Øvrige sponsorbidrag + salg af støttebeviser             kr.   134.293,00
Bankospil netto           kr.   29.910,00
Indbetalt bidrag til projektrejser           kr.   104.000,00
DMR-U - refusion iflg. bilag           kr.   24.396,88
DMR-U - tilskud til forsendelse af 2 containere             kr.   66.100,00
Renteindtægt           kr.   637,14
Skolesponsorater Sambuyan:           kr.   308.840,00
Heraf udgør:   Medlemsbidrag do (612 x 25 kr)   kr.   15.300,00        
    Bidrag til sundhedstjek   kr.   6.120,00        
    Hensættelse til vedligehold af strøm   kr.   6.120,00        
Ekstrabetalinger + forudbetalinger           kr.   31.380,00
Sponsorbidrag til medicin m.v.           kr.   16.824,50
Sponsorater Projekt Ingemann           kr.   77.550,00
Heraf udgør: Medlemsbidrag 113 x 25 kr.     kr.   2.825,00        
Bidrag til Bakary's udddannelse (I alt 2.500 - udb. 1.200)             kr. 1.300,00
I alt           kr.   908.710,58
                 
Udgifter:                    
Skolebyggeri og vedligehold           kr.   80.225,20
Sundhedsklinikken - mur og batterier           kr.   41.217,32
Udskiftning og vedligehold af strømforsyning             kr.   38.427,59
Køb af værktøj og reservedele           kr.   13.931,57
Udbetalt tilskud projektrejser           kr.   104.000,00
Overnatningsbolig til lærere           kr.      20.146,30
Transport og forsendelse af container           kr.   66.100,00
Reparation af vej           kr.   1.948,67
Driftsudgifter Gambia           kr.   3.845,18
Transport i Gambia           kr.   16.701,51
PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.           kr.   4.960,13
Driftsudgifter DK: Porto, papir, billeder m.v.           kr.   12.801,37
Generalforsamling           kr.   1.674,00
Bestyrelsesudgifter           kr.   4.031,00
Indbetalt til skole drift + indkøb           kr.   290.386,75
Udbetaling ekstrabidrag m.v.           kr.   15.230,00
Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken           kr.   15.026,60
Udbetalte sponsorater Projekt Ingemann           kr.   74.575,00
Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann           kr. 1.600,16
I alt           kr.   806.828,35
Balance           kr. 101.882,23
                kr.   908.710,58
Beholdning pr. 30.06.2016                
Driftskonto   kr.   6.781,77        
Byggekonto (Heraf hensat kr. 6.120)   kr.   147.868,91        
Skolekonto   kr.   146.881,19        
Opsamling ekstrabetalinger og forudbetalinger     kr.   76.907,34        
Kontant beholdning Gambia   kr.   2.753,09        
Sundhedsprojekt   kr.   27.077,90        
Projekt Ingemann Gambia   kr. 11.293,18        
I alt   kr.   419.563,38        
Beholdning primo   kr. 317.681,15        
Nettotilgang   kr.   101.882,23