Søndag den 6. september 2015 kl. 14.00 blev der afholdt generalforsamling i SVF-Skagenskolen.

Sted: Skaw Bowling, Buttervej 27, Skagen.

 

Referat af ordinær generalforsamling i SVF-Skagenskolen.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning fra evt. projektgrupper.
4. Godkendelse af årsregnskab 2014
5. Fremlæggelse af budget.
6. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Arne Holm, Egon Mejer Kristensen, Leif Aaberg, H.C. Skovsende
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Annita Henriksen og Britta Nielsen
10. Valg af revisor
På valg er: Susanne Bank
11. Eventuelt.

 

Ad. 1 Som dirigent blev H. C. Skovsende valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning v/Arne Holm og Hanne Aaberg - se beretningerne nedenfor

Ad. 3 Ingen

Ad. 4 Leif Aaberg gennemgik det fremlagte regnskab. Regnskabet godkendt

Ad. 5 Ingen forslag modtaget

Ad. 6 Udkast til budget fremlagt

Ad. 7 Bestyrelsens forslag, om at op til 5% af sponsorbidraget på kr. 500 pr. barn på Skagenskolerne kan afsættes til dækning af sundhedstjek af elever samt sikring af strøm på skole og klinik, blev vedtaget.

Bidrag til drift er uændret kr. 25 og medlemskontingent er fastholdt til kr. 50 pr. år.

Ad. 8 Genvalg til Arne Holm, Egon Mejer Kristensen, Leif Aaberg og H. C. Skovsende

Ad. 9 Genvalg til Annita Henriksen og Britta Nielsen.

Ad. 10 Genvalg til Susanne Bank

Ad. 11 Der blev stillet spørgsmål om, at det var hensigtsmæssigt at både formand, næstformand og kasserer var på valg samme år samt stillet forslag om, at formanden evt. skulle vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen tager en evaluering af problemstillingen.

 

Formandens beretning ved Arne Holm

Ja, så er der gået et år mere siden vi mødtes i Ringkøbing. Jeg kan ikke forstå at vi kan følge med, for tiden flyver af sted. I det seneste år er der jo (næsten som sædvanlig) sket en hel masse i Gambia, men også i høj grad herhjemme. Det med at holde foredrag, er ligesom faldet lidt i sig selv. Nok fordi folk er trætte at høre på mig eller så er det måske fordi alle interesserede har hørt om vores projekt. HC og flere fra bestyrelsen er ved at tage over, så det kommer nok igen.

Jeg vil begynde med at fortælle lidt om forløbet i Gambia. Efter sommerferien, hvor vi jo ikke skulle pakke container, tog jeg derned igen omkring 1. oktober. Jeg var jo lidt spændt på, hvad der var sket efter indvielse og overdragelse i april måned. Alt var sådan set OK, bygningerne holdt som sædvanlig til regnsæsonen, men var ikke så flot gule, som da vi tog hjem. Det kan vi nok ikke lave om på, da de ikke har de samme forhold til renlighed som vi har. Til sundhedsklinikken er der stor rykind. Nok ikke mindst fordi de havde fået mere medicin, efter lidt hjælp fra SVF. Det var ellers aftalen, at det var regeringens ansvar, at der var tilstrækkelig medicin på klinikken. Det kom dog frem på et af sundhedsministerens besøg hos os her i foråret, at der ikke var kommet en rapport fra klinikken om, hvor stor behovet var. Men det skulle der være styr på nu (lad os nu se). I hvert fald er sundhedsprojektet i Sambuyan nu opgraderet til et Health center, så den udover de 2 først ansatte, yderlige er bemandet med en sygeplejerske (med jordmoderuddannelse ) og en laborant med sygeplejerske uddannelse , samt 3 rengøringsdamer og en nattevagt. Fra april 2014 til januar 2015 havde der været 1593 besøgende på klinikken og der var født 60 børn på fødeafdelingen. Tallet fra januar og til nu har jeg ikke fået, men det er mange, for min oplevelse var, at i de 3 første måneder efter nytår, var der fødsler hver eneste dag, sommetider flere på samme dag. Vi har været så heldige, at en læge fra Odense, Sven Rex har fundet vores projekt så interessant, at han er gået fuldt ind for sagen. Han er lige gået på pension, så han nu har tid og lyst til at deltage i vores projekt. Han har doneret en graviditets scanner til fødeklinikken, så de nu kan se om der er problemer i begyndelsen af graviditeten. Han har også fremskaffet foreløbig 275 spiraler og kommer til Gambia i november måned, hvor der vil blive holdt et stormøde om familieplanlægning for hele landsbyen. Regeringen er også startet på et sådan projekt, hvor vi i landsbyen allerede her det første år, har fået indopereret 125 stk. 5 års P.stave i interesserede kvinder. Det er et godt skridt fremad. Problemet er nok at overvinde den muslimske kultur, for jeg tror såmænd nok at de (altså mændene) kan forstå at det kniber med at brødføde de mange børn. Ambulancen har også været i brug adskillige gange.

I August måned stoppede foreningen Gambia/Nordjylland sit virke, mest p.g.a., at det var svært at skabe interesse for foreningsarbejdet, så den resterende del af deres formue, blev overdraget til SVF. De 3 initiativtagere ville gerne fortsætte deres arbejde for det sundhedsmæssige i Sambuyan, så vi har nu oprettet en styregruppe for det sundhedsmæssige arbejde. Gruppen består af 6 personer med stor faglig ekspertise. Der er ud over Sven, Gunna som er læge og professor, Merete som er laboratorie teknikker, Simone som studerer sundhed, Gudrun der er pensioneret sygeplejerske og Bente fra vores bestyrelse som er ansat hos Falck. Så jeg må sige at det er ret professionelle personer vi her har med at gøre. Det kan kun blive godt.

Den 350 m. lange mur omkring sundhedsprojektet er i halv højde, men bliver færdig når jeg kommer ned med nogle flere penge til oktober. Det med at skaffe penge, er blevet lidt mere besværligt. Vi har været heldige , at flere også i år har syntes, at det vi går og laver, er værd at støtte. Bl.a. har Lions Club i Skagen , Grundfos Jubilæumsfond og Merkur CO2, Ejvind og Hanne Sørensen i Skørping, Skagen Rotary Klup og Ruth Thomsen i dette regnskabsår, ydet er pænt bidrag. En del andre venner har ligeledes igen ydet os en god støtte. Men sidder der nogen her som har en god ide` til at skaffe penge, modtages det gerne. Efter dette Bankospil i dag, håber vi også på en pænt overskud, så det hele kan komme til at hænge sammen.

I efteråret begyndte vi på at opføre 2 personalebygninger til de mange lærere, som kommer fra andre dele af Gambia. Den ene bygning, hvor der er plads til 8 – 9 lærer, blev færdig til maj . Ud over 4 værelser, er der et stort fælles opholdsrum, 2 toiletter, bad og et udekøkken. Det andet er et dobbelthus i lighed med personalebygningen til klinikken. Bygningen er godt på vej og den skal huse skoleinspektøren og viceskoleinspektør.

Vi er også godt i gang med at lave mur omkring Nurseryskolen. Der er lavet nye fodbold mål ( i stålrør ) så nu bliver termitterne snydt , legepladsen har også fået et stort løft. Vores seneste container som blev pakket i januar måned, blev forsinket p.g.a. en omladning i Dakar, så alle de frivillige fra Danmark, som var kommer derned i foråret for at udføre et godt stykke arbejde, måtte vente i 10 dage på, at vi fik materialer frem, men så gik det ellers også stærkt.

Til oktober går vi i gang med en udbedring på vores strøm system. Vi har fået doneret 5 flotte gadelamper og noget kraftig kabel, så der kan komme et nyt skær over landsbyen.

Sommerferien har været brugt til at kontakte samtlige forretninger fra Frederikshavn og til grenen. Hvis i bliver her resten af dagen, vil i få en stor chance for at få en gave med hjem. Der har været en kolossal opbakning til vores ide` og det er virkelig flotte præmier det drejer sig om. Hovedpræmien er 2 nye cykler.                                                                                                                                                                    

På bygge og skole fronten er vi godt i gang med at fylde den næste container. Vi har været på Elling Skole og hente stole og borde mm. Skipperskolen her i Skagen, har også været besøgt, så der p.t. er en halv fyldt container med møbler. En ny trailer er også på vej derned. Den gamle har godt nok gjort et godt stykke arbejde, jeg ved ikke hvad vi skulle have gjort uden den. Der er ligeså en hel del sportstøj og sko, som skal udfylde hullerne i containeren, for det er jo tosset, at betale for at sende lufthuller til Gambia. Jeg vil takke for fremmødet og takke bestyrelsen og de utrættelige hjælpere, for godt samarbejde.

Orientering om skoledrift 2014/15 ved Hanne Aaberg, elevsponsoransvarlig

Vi er i den positive situation, at vi nu har sponsorer til alle børn på skolen. Vi har endda nogle stående på venteliste til at få et barn, når skolen starter igen.

I løbet af skoleåret har vi været oppe på 592 elever på skolerne. Vi har efterfølgende fået meddele om. at 4-5 elever er flyttet til araberskolen samt 12-15 er flyttet til andre skoler. Der vil hele tiden ske udskiftning, da flere af børnene ikke bor hos forældrene men hos et familiemedlem. Der er også en del familier, som flytter fra landsbyen fordi de har fået arbejde et andet sted.

Da antallet af elever stiger stødt vil HC blive en del af skoleprojektet. Han starter med de nye elever i nursery 1 og tager billeder af alle i børnehaveskolen (nursery).

Der har været en god dialog med skolen og mange ting fungerer godt. Dog er der ting, som vi gerne vil have forbedret. F.eks. så vi gerne en højnelse af rengøringsstandarden samt en lidt større variation i den mad børnene får serveret. Opgaver som et af komitemedlemmerne i Gambia arbejder på.

Skolen har også fået ny viceskoleinspektør, Mr. Abdoulie Barrow, efter at vi er blevet godkendt til at undervise fra 7. og op til 9. klasse. Samarbejdet er kommet godt i gang.

Overbygningen har fået nye uniformer med blå nederdel og bukser og blå og hvidternet overdel/skjorte.

Da vi var dernede i foråret, blev der afholdt idrætsdag. En begivenhed, som de gik meget op i og alle deltog med stor begejstring.

Der er 4 aktive foreninger i tilknytning til skolen:

Scouts and Girls Group (Pige og spejdergruppe)

Red Cross (Røde Kors)

Sports Group (Atletik m.v.)

Garden Group (Havegruppe)

De har alle fået tilskud af ekstra bidrag modtaget fra sponsorer og fra de penge elevsponsorer indbetaler. Det giver dem muligheder for at deltage i konkurrencer og lejre (camps) med tilsvarende grupper fra andre skoler.

Ud fra de lister vi har fået over karakterer fra terminsprøverne, ser det ud til at eleverne klarer sig rimeligt. Dog er der stor spredning i klassen mellem de bedste og dem i bunden.

Ved skoleårets slutning har der været udflugt for eleverne i 3. og 7. klasse, som i år har været på en flere dages tur ind i landet. Det er vort indtryk, at det har været vellykket.

Der har været afholdt et par seminarer for lærerne på skolen. Herudover har skolens lokaler været brugt til afholdelse af flere møder for landsbyen. Bl.a. et møde med en finsk organisation, som arbejder på at bygge et skillcenter (teknisk skole) i landsbyen. Jeg deltog i mødet som observatør.  

 

Regnskab for   SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

For perioden   01.07.2014 - 30.06.2015

                                                                                                                                                               
   

Indtægter

   
   

Medlemskontingent (18 x 50 kr.)

   
   

Foredrag

   
   

Øvrige sponsorbidrag + salg af støttebeviser

   
   

Indbetalt bidrag til projektrejser

   
   

DMR-U - refusion iflg. bilag

   
   

Renteindtægt

   
   

Skolesponsorater Sambuyan

   
   

Medlemsbidrag do (590 x 25 kr)

   
   

Ekstrabetalinger + forudbetalinger

   
   

Ekstra bidrag til drift af skole og klinik

   
   

Kassebeholdning Gambia Nordjylland

   
   

Projekt Ingemann

   
   

Heraf udgør medlemsbidrag 109 x 25 kr. = 2.725     kr.)

   
   

Bidrag til nyt tag Kunkujang (Projekt Ingemann)

   
   

I alt

   

 

                                                                                                                                                               
       
   

kr.             900,00

   
   

kr.           2.500,00

   
   

kr.       158.800,00

   
   

kr.         84.000,00

   
   

kr.           7.698,00

   
   

kr.           1.458,60

   
   

kr.       265.970,00

   
   

kr.         14.750,00

   
   

kr.         28.450,00

   
   

kr.         15.000,00

   
   

kr.         41.256,50

   
   

kr.         73.900,00

   
       
   

kr.       8.400,00

   
   

kr.       703.083,10

   

 

                                                                                                                                                                                                                                               
   

Udgifter:

   
   

Skolebyggeri (mur m.v.)

   
   

Medhjælperbolig - frivilllige (rep. af køleskab)

   
   

Sundhedsklinikken - mur(sand + cement)

   
   

Batterier

   
   

Vandpumpe

   
   

Køb af værktøj og reservedele

   
   

Udbetalt tilskud projektrejser

   
   

Overnatningsbolig til lærer

   
   

Containerplads

   
   

Driftsudgifter Gambia

   
   

Transport i Gambia

   
   

PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.

   
   

Driftsudgifter DK: Porto, papir , billeder m.v.

   
   

Generalforsamling

   
   

Bestyrelsesudgifter

   
   

Afregnet til skole drift + indkøb

   
   

Udbetaling ekstrabidrag m.v.

   
   

Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann

   
   

Ovf. Til Gambia til nyt tag Kunkujang

   
   

Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann

   
   

I alt

   
   

Balance

   
       

 

                                                                                                                                                                                                                                     
       

kr.     16.448,83

   
   

kr.             351,12

   
   

kr.         20.034,26

   
   

kr.           7.939,01

   
   

kr.           5.125,00

   
   

kr.         23.235,86

   
   

kr.         84.000,00

   
   

kr.       115.924,08

   
   

kr.           7.166,57

   
   

kr.           8.793,41

   
   

kr.         13.865,98

   
   

kr.         11.291,38

   
   

kr.           6.645,30

   
   

kr.             420,00

   
   

kr.           2.161,00

   
   

kr.       223.335,82

   
   

kr.         18.650,00

   
   

kr.         71.200,00

   
   

kr.         10.684,64

   
   

kr.           1.219,95

   
   

kr.       648.492,21

   
   

kr.         54.590,89

   
   

kr.       703.083,10

   

 

                                                                                                   
   

Beholdning pr. 30.06.2015

   
   

Driftskonto

   
   

Byggekonto

   
   

Skolekonto

   
   

Opsamling ekstrabetalinger

   
   

Kontant beholdning Gambia

   
   

Projekt Ingemann Gambia

   
   

I alt

   
   

Beholdning primo

   
   

Nettotilgang

   
                                                                                         
       

kr.       8.242,19

   
   

kr.       111.337,79

   
   

kr.       156.097,47

   
   

kr.         33.177,12

   
   

kr.             215,65

   
   

kr.          8.610,93

   
   

kr.       317.681,15

   
   

kr.       263.090,26

   
   

kr.         54.590,89

   

 

 

Budget for 2015/16

SVF-Skagenskolen

                                                                                                                                                                   
   

Indtægter:                                                   

   
       
   

 

   
               
   

Bidrag virksomheder, fonde og private

   
   

Mercur CO2 fond

   
       
   

Tipsmidler

   
               
   

Bankospil

   
               
   

Tilskud DMR-U - container

   
   

Refusion DMR-U vedr. 2014/15

   
   

Indbetaling af bidrag til projektrejser

   
   

Elevsponsorater

   
   

600 x 500

   
   

(Heraf bidrag til adm.

   
   

600 x 25 = 15.000)

   
   

Medlemskontingent

   
   

40 x 50

   

                                                                              

 

 

 

 

                                                             

       
       
   

kr   70.000,00

   
   

kr       70.000,00

   
   

kr       42.000,00

   
   

kr       25.000,00

   
   

kr       65.000,00

   
   

kr       12.000,00

   
   

kr       80.000,00

   
   

kr     300.000,00

   
      
   

 

kr         2.000,00

   
   

kr 666.000,00

   
       

Udgifter:

                                                                                                                                                           
   

Transport af container

   
       
   

Tilskud til projektrejser

   
       
   

Vedligehold af bygninger

   
       
   

Mur omkring klinikker

   
       
   

Udskiftning af solceller og batterier

   
   

Bolig til lærer/udv. af skolen

   
   

Brochurer m.v.

   
       
   

Maskinanskaffelser

   
       
   

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

   
   

Driftsudgifter Gambia

   
       
   

Transport i Gambia

   
       
   

Drift af skoler

   
       

 

                                                                                                                                 
   

kr   36.000,00

   
   

kr       80.000,00

   
   

kr       10.000,00

   
   

kr       30.000,00

   
   

kr       50.000,00

   
   

kr       70.000,00

   
   

kr       13.000,00

   
   

kr       30.000,00

   
   

kr       15.000,00

   
   

kr       10.000,00

   
   

kr       10.000,00

   
   

kr 275.000,00

   
   

kr 629.000,00

   

Ingemann projektet

                                         
   

Indtægter:

   
       
   

Elevsponsorater Ingemann

   
   

107 x 600

   
   

(Heraf bidrag til adm.

   
   

107 x 25 = 2.675)

   

 

    

 

 

                         

   

kr   64.200,00

   
       
   

kr       64.200,00

   
                                         
   

Udgifter:

   
               
   

Billeder, porto, papir m.v.

   
       
   

Betaling for skoleophold Ingemann

   

 

                                       
       
   

kr         2.600,00

   
   

kr       61.600,00

   
   

kr       64.200,00