Afholdt lørdag den 14. september hos Skaw Bowling, 9990 Skagen

I SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends med følgende dagsorden:

Ordinær generalforsamling

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

 

 

2.

Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

 

3.

Beretning fra evt. projektgrupper.

 

 

4.

Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

 

 

5.

Indkomne forslag

 

 

6.

Fremlæggelse af budget.

 

 

7.

Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent

 

 

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Arne Holm og Egon Mejer Kristensen

 

 

9.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Bodil Hougesen og Britta Nielsen

 

 

10.

Valg af revisor

 

 

 

På valg er: Susanne Bank

 

 

11.

Eventuelt.

 

 

Referat

Ad. 1 Som dirigent blev Leif Aaberg valgt. Efter at have konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet blev ordet givet til formanden Arne Holm.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning – se nedenfor
Ad. 3 Hanne orienterede om Ingemann projektet
Ad. 4 Hanne gennemgik regnskabet og kommenterede regnskabet. Regnskabet godkendt.
Ad. 5 Der var indkommet et forslag om, at det måske kunne fremme salget af støttebeviser, hvis det blev synligt, hvem der havde købt beviser. Forslaget blev nedstemt og generalforsamlingen lod det være op til bestyrelsen at afgøre om den nuværende fremgangsmåde for oplysning om sponsorater skal ændres.
Ad. 6 Oplæg til fremtidig budget blev drøftet.
Ad. 7 Kontingentet blev fastholdt uændret med 50 kr. for medlemmer og bidrag for sponsorer er uændret 25 kr. som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skole/familie.
Ad. 8 Genvalg til Arne Holm og Egon Mejer Kristensen. Nyvalg af H. C. Skovsende og Leif Aaberg. Bestyrelsen er herefter udvidet til 7 personer.
Ad. 9 Genvalg af Bodil Hougesen og Britta Nielsen som suppleanter
Ad. 10 Genvalg til Susanne Bank som revisor
Ad. 11 Eventuelt. Muligheden for at skaffe nye sponsorer blev drøftet. Bestræbelserne for at få TV til at dække indvielsen af sundhedsklinikken blev støttet.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Arne Holm
Næstformand: H. C. Skovsende
Sponsoransvarlig: Hanne Aaberg
Sekretær: Marie Hansen
Kasserer: Leif Aaberg
Byggekordinator: Egon Mejer Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Annita Henriksen

 

Formandens beretning:
Velkommen til vores 4. ordinære generalforsamling. Vi er glade for den positive måde, vi er blevet modtaget på. Det er glædeligt, at så mange gerne vil høre om vort arbejde og yder deres støtte til det. Uden den var det ikke muligt, at komme så langt. Den nye ”Lower Bacic Skole” er næsten færdig. Vi mangler blot at forhøje muren med et par sten samt få hele muren pudset indvendig og udvendig. Der er omkring 500 elever på begge skoler. Der er mange børn, men jeg synes trods alt, at der er styr på dem. Det er en væsentlig forøgelse, fra da vi startede, men der er mange flere som står i kø for at komme med. Jeg vil gerne opfordre alle til at gøre en aktiv indsats for at skaffe yderligere sponsorer.

Lidt nostalgi siden sidst. De 3 klasseværelser i den nye skole er blevet færdige. Vi har fået lavet et par drikke fontæner i skolegården. Spisebygningen er blevet helt færdig og taget i brug. Det er en dejlig bygning, som kan bruges til lidt af hvert. Bl.a. blev den brugt til møde i forbindelse med nedlæggelsen af grundsten til den nye klinik, hvor byggeriet nu endelig kunne komme videre efter at det den 12. oktober lykkedes at få en aftale om drift på plads med sundhedsministeriet.

Ifølge aftalen vil regeringen ansætte og aflønne personale samt sørge for chauffør og brændstof til en ambulance samt medicin i det omfang, som de kan skaffe det. Gambia Nordjylland og SVF skulle så levere en færdig bygning med inventar og en ambulance (hvis det var muligt) og det var det jo. Efter at have forelagt Falck i Ålborg vore planer, er det lykkedes for dem at skaffe en ”Mercedes sprinter” et rigtig godt køretøj med alt nødvendig udstyr.

Det er meningen at ambulancen skal derned i næste container. Vi krydser finger for, at det kan lade sig gøre til februar, så der efter de foreløbige planer kan holdes indvielse af både den nye skole, klinikken og Falcks overrækkelse af bilen til landsbyen.

12. februar 2013 blev grundstenen til byggeriet lagt af viceguvernøren. Spisesalen var helt fyldt med officials fra forskellige kontorer, landsbyens gamle samt en del kvinder. Det var en stor dag.
I den mellemliggende tid har det været Britta (i den periode hun har været der) som har taget sig af de syge og sårede. Specielt brandsårs skaderne var hendes speciale.
Fra 5. februar og til jeg tog hjem den 30. april blev bygningen muret op, pudset, sat vinduer og døre i og vores lille smed lavede stålspær og der blev lagt tag på. Hele bygningen malet og solpaneler fra det 1. vandprojekt, blev flyttet over på det nye tag og hældningen på panelerne blev ændret, så der blev mere solindfald. Det giver mere vand og i længere tid.

Regionskontoret holdt hvad de havde lovet. De startede det nye skoleår i september med 10 lærere og en headmaster. Jeg føler der er mere styr på tingene, men selvfølgelig er der lidt problemer og forviklinger, for de tænker og handler ikke ligesom os. Hanne og Leif har sit hyr med at få tilbagemeldinger om elevlister og kvitteringer. Det er jo så nyt endnu, men jeg har fuld tillid til, at de nok skal få det til at køre.

Efter at Kathrine ved sidste generalforsamling berettede om sine oplevelser som frivillig, har vi haft 2 unge piger fra Skagen nede som frivillige i november sidste år, og efter jul var en pige fra vestkysten og en fra Amager/Ålborg dernede. Herudover boede en mand fra Hjørring 3 uger i boligen. Min oplevelse med dem, vil jeg ikke komme nærmere ind på, men personligt synes jeg vi skal stille nogle større krav og retningslinjer for deres ophold. Hanne og Ejvind Sørensen fra Støvring, som i øvrig er vores største privat sponsor, kom også derned i marts måned som frivillige hjælpere.

Ellers er det jo Hanne, Leif og Egon som er toppen af hjælpere. Uden dem har jeg et kæmpe stort problem. På hjemmefronten er det Villy, jeg altid trækker på. Tak for din velvilje Villy. Jo –frivillig boligen har indtil videre været en god investering.

I december hvor jeg var hjemme, svejsede vores smed et 11 m højt vandtårn til den anden del af landsbyen. Et fantastisk godt stykke arbejde.

Sideløbende med klinik byggeriet og udvidelsen af den nye spisebygning med et stort udekøkken, støbte vi fundament til det nye vandtårn, byggede pumpehuset lidt om og fik det pudset samt lavet vandinstallationen færdig, med 16 solpaneler og en ny Grundfos solcelle pumpe, så nu er der 19 tappesteder fordelt over det meste af landsbyen. Super godt. I samme periode er der også blevet tid til at udbygge muren omkring skolen og få porte sat i. Muren er nok mest for at afgrænse skoleområdet, men også for at holde horder af køer ude. De kommer forbi et par gange om dagen.

Foreningens økonomi har det stadig rimeligt. Ikke mindst ved en kraftig indsats hos fonde og klubber, foredrag og opsøgning af private personer, firmaer og forretninger. Tak til alle som støtter os.

Jeg har arbejdet på et tilsagn fra TV om at dække indvielsen. I denne uge har jeg sendt en bøn til direktøren for TV2 Nord. Hvis det ikke giver resultat, kører jeg til Odense og snakker med TV2.
Der er sikkert noget jeg har glemt, men så må i spørge. Tak for i sad så rolig. Husk nu det med hjælpen til at skaffe sponsorforældre, og meget gerne også et bidrag til økonomien på bygge projektkontoen.

Beretning om skoledrift ved Hanne
I september 2012 startede Primery skolen med en ny skoleinspektør og nye lærere og blev en government skole (folkeskole). Børnehaveskolen fortsatte som privat skole med Mr. Bekai Ceesay som hovedlærer. Mr. Daffeh var opsagt, da han modarbejdede vores forening og forsøgte selv at overtage skolen og sponsorerne.

Den nye skoleinspektør Mr. A. Jallow skulle lige vise, hvor betydningsfuld han er og startede 4 1. klasser mod 2 som aftalt og samtidig tog han flere elever ind i de øvrige klasser, så da Leif kom derned i oktober var der ca. 340 elever på Primery skolen, hvoraf kun 216 havde en sponsor. Skolen får ingen betaling for de ekstra elever og de ville bare dele det, de får fra os. Vi har senere forklaret, at vores sponsorer ikke sponserer en skole men den enkelte elev. Samtidig havde børnehaveskolen også startet en ekstra Nursery 1 uden aftale.

Vi har efterfølgende haft møder med skolen og regionskontoret og fremover har de lovet at klassekvotienten bliver max 40, som er den anbefalede max i Gambia. Vi forsøgte at aftale 35 uden held. Ifølge præsidenten har alle ret til undervisning og skolerne må tage de elever ind, som der er plads til!!!

Efter yderligere et par møder med børnehaveskolen blev vi af regionskontoret anbefalet at ændre den til en anneks til Sambuyan Skagen Lower Basic School og vi afleverede en ansøgning ultimo november, som derefter skulle behandles i undervisningsministeriet. I december /januar overtager skoleinspektøren den overordnede ledelse uden at informere os og de ansatte i børnehaveskolen.

Vi har senere på et møde på regionskontoret accepteret at betale lærerlønninger resten af skoleåret og vi fik en repræsentant fra regionskontoret ud til et møde med de ansatte, så de fik ordentlig informationer om deres situation. Samtidig anbefalede de lærerne om at ansøge om fortsat ansættelse næste skoleår.

Alle elever i nursery/børnehaveskolen og de sponserede elever i Primery skolen har fået nye uniformer. Vi har betalt for en udflugt for 3. og 4. klasse og vi har betalt for at 3. og 5. klasse kunne få ekstra undervisning nogle måneder inden eksamen.

Vi har ikke fået informationer om, hvordan niveauet ligger, men tror på at undervisningen er højnet efter at det er blevet en folkeskole.

Skolen har fået betalt en Internet forbindelse, men skoleinspektøren skal nok undervises i brugen før han sender de månedlige rapporter, som blev aftalt, da de fik forbindelsen.

Der er ca. 500 elever på de 2 skoler og efter en god indsats har vi sponsorer til ca. 400 pr. 30.06. og vi har tegnet nogle siden. Der er dog stadig over 90, som ikke har betalt endnu selv om betalingstidspunktet er senest 01.09. Vi håber at det hjælper at sende endnu en meddelelse ud.

I efteråret var Louise og Pernille nede og hjælpe i 4 uger og i foråret har Anna og Nanna været nede som frivillige. I kan se Louise og Pernilles indlæg om en skoleelevs hverdag på hjemmesiden.
Generelt kan vi sige, at de unge mennesker ikke er gode til at gøre rent og rydde op efter sig, men jeg er sikker på, at de alle har haft en god oplevelse.

 

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
For perioden 01.07.2012 - 30.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Medlemskontingent (44 x 50 kr)

kr.

   2.200,00

 

 

Medlemsbidrag støttebeviser 9 x 25 kr

kr.

  375,00

 

 

Salg af støttebeviser

kr.

  12.625,00

 

 

Øvrige sponsorbidrag

kr.

   130.000,00

 

 

Gambia Nordjylland - sundhedsklinik/medhjælperbolig

kr.

   64.000,00

 

 

Indbetalt bidrag til projektrejser

kr.

   49.000,00

 

 

MS - refusion reservedele

kr.

  7.000,00

 

 

MS - tilskud til PR og oplysning

kr.

  3.000,00

 

 

MS - tilskud til køb af container og 2 forsendelser

kr.

 95.410,00

 

 

MS - tilskud transport i Gambia.

kr.

  3.455,69

 

 

Renteindtægt

kr.

134,10

 

 

Skolesponsorater Sambuyan

kr.

191.875,00

 

 

Medlemsbidrag do (395 x 25 kr)

kr.

   9.875,00

 

 

Ekstra betalinger børn

kr.

  13.500,00

 

 

Ekstra bidrag til skolen

kr.

  4.720,00

 

 

Sponsorater Ingemann

kr.

    68.925,00

 

 

Medlemsbidrag do (103 x 25 kr)

kr.

  2.725,00

 

 

I alt.

kr.


658.819,79

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

   

Den nye skolebygning

kr.

99.144,70

 

 

Medhjælperbolig

kr.

4.888,46

 

 

Sundhedsklinikken

kr.

73.177,97

 

 

Vandprojekt

kr.

17.444,07

 

 

Udskiftning af grundvandspumpe

kr.

1.208,35

 

 

Udskiftning af konvertere

kr.

3.107,20

 

 

Køb af værktøj og reservedele

kr.

30.136,30

 

 

Udbetalt tilskud projektrejser

kr.

48.000,00

 

 

MS: Køb af 40' container til Gunjur Missera

kr.

22.500,00

 

 

Transport og forsendelse af 2 containere

kr.

72.910,00

 

 

Ekstra udgift til rep. af vej i forbindelse med levering af container

kr.

2.963,34

 

 

Driftsudgifter Gambia

kr.

7.065,70

 

 

PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v.

kr.

4.953,21

 

 

Driftsudgifter: Porto, papir, billeder m.v.

kr.

5.078,92

 

 

Generalforsamling

kr.

2.837,00

 

 

Bestyrelsesudgifter

kr.

2.037,00

 

 

Indbetalt på skolens driftskonto

kr.

157.409,05

 

 

Brænde, verdenskort m.v. til skolen

kr.

2.760,71

 

 

Afregning Daffeh - politistation

kr.

466,08

 

 

Udbetaling ekstrabidrag

kr.

16.980,00

 

 

Udbetalt sponsorater Ingemann

kr.

65.450,00

 

 

Billeder, porto m.v. Ingemann

kr.

1.430,14

 

 

I alt

kr.


641.948,20

 

 

Balance

kr.

16.871,59

 

 

 

kr.


658.819,79

 

 

 

 

 

 

 

Beholdning pr. 30.06.2013

 

 

 

 

Driftskonto

kr.

13.082,89

 

 

Projektkonto

kr.

101.663,65

 

 

Opsamling skolebørn

kr.

56.898,34

 

 

Opsamling ekstrabetalinger

kr.

8.850,00

 

 

Kontant beholdning Gambia

kr.

2.614,62

 

 

Opsamling Ingemann

kr.

8.211,86

 

 

I alt

kr.


191.321,36

 

 

Beholdning primo

kr.

174.449,77 

 

 

Nettotilgang

kr.


16.871,59

 

 

 

 

 

 

 

Indberetninger til SKAT 2012 kr. 253.220,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 

 

 

 

 

Ringkøbing, den 10. august 2013

Hanne Aaberg

 

 

 

 

 

 

 

Budget for SVF-Skagenskolen 2013/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Salg af støttebeviser

kr.

10.000,00

 

 

Bidrag virksomheder, fonde og private

kr.

100.000,00

 

 

Tilskud DMR-U - container oktober 2013

kr.

52.000,00

 

 

Elevsponsorater 480 x 500

kr.

240.000,00

 

 

(Heraf bidrag til adm. 480 x 25 = 12.000)

 

 

 

 

Medlemskontingent 40 x 50

kr.

2.000,00

 

 

 

kr.


404.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

Transport af container

kr.

36.000,00

 

 

Anna Skagenskole vedligehold

kr.

5.000,00

 

 

Mur omkring skole

kr.

30.000,00

 

 

Vandprojekt

kr.

5.000,00

 

 

Bidrag til sundhedsklinik

kr.

60.000,00

 

 

Brochurer m.v.

kr.

13.000,00

 

 

Maskinanskaffelser

kr.

30.000,00

 

 

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

kr.

9.000,00

 

 

Driftsudgifter Gambia

kr.

5.000,00

 

 

Drift af Anna Skagenskolen Nursery School

kr.

79.000,00

 

 

Drift af Sambuyan Skagen LBS

kr.

149.000,00

 

 

 

kr.


421.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Ingemann projektet

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Elevsponsorater Ingemann 100 x 600

kr.

60.000,00

 

 

(Heraf bidrag til adm. 100 x 25 = 2.500)

 

 

 

 

 

kr.


60.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

Porto, papir, billeder m.v.

kr.

2.250,00

 

 

Betaling for skoleophold Ingemann

kr.

57.500,00

 

 

 

kr.


60.000,00