Ordinær generalforsamling, lørdag den 20. august 2011 på St. Binderup Kro

i SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends med følgende dagsorden:

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller  

 

 

2.

Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

 

3.

Beretning fra evt. projektgrupper.

 

 

4.

Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

 

 

5.

Indkomne forslag

 

INGEN

6.

Fremlæggelse af budget.

 

 

7.

Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent  

 

 

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Arne Holm og Egon Mejer Kristensen

 

GENVALGT

9.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Bodil Hougesen og Britta Nielsen 

 

GENVALGT

10.

Valg af revisor

 

 

 

På valg er: Christian Meldgaard  

 

GENVALGT

11.

Eventuelt.

 

 

Referat

Ad 1. Leif Aaberg blev valgt som dirigent. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, gav han ordet til formand Arne Holm.
Ad 2+3 Formanden aflagde beretning (se nedenfor). Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4 Det reviderede regnskab blev fremlagt med følgende kommentarer:
Foreningen har modtaget bidrag fra 350 medlemmer. I regnskabet har vi valgt ikke at reducere for medlemsbidrag, selvom en sponsor har flere børn eller også har tegnet støttebevis. Reelt har vi nok ca. 300 medlemmer, som er minimumskravet.
Der er afholdt en del udgifter til PR materiale. Til gengæld er portoudgiften lav, idet Vestjysk Bank og Nordjyske Bank har afholdt portoudgiften, når vi har haft masseforsendelser.
I halvdelen af skoleåret har SVF afholdt den fulde udgift til lønninger og mad på skolen. En løsning, som er gået ud over indkøb af skolematerialer og uniformer, da foreningen modtog betaling for 192 elever og der går ca. 250 på skolen. 22 er betalt direkte til skolen via HCCA.
Byggeriet af skolen andrager tkr. 153. Tillagt køb af tagplader sidste år giver det en samlet udgift på tkr. 165. Heraf anslås toiletbygning/septiktank til tkr 30, så skolebyggeriet udgør ca. tkr 135. Ændringen i forhold til budgetteret skyldes at spær og fliser blev dyrere.
Projekt Ingemann kører selvstændigt og er kun med i regnskabet af hensyn til krav vedr. indberetning under § 8. Tallene ændrer ikke regnskabsresultatet.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Ad 6 Budget for det kommende år blev fremlagt med følgende kommentarer:
Det er umuligt at vide, hvad vi får ind i byggesponsorater, men da vi ikke bruger pengene, før vi har dem, skulle det ikke give problemer.
Drift af skolerne: Efter opstillet budget kan det løbe rundt, hvis vi får indbetaling for 240 elever. Vi har brugt en omregningskurs på 475. Med det opstillede budget kan vi fortsætte med kr. 500,- for et sponsorat. Vi vil gerne have en reservekapital, så vi kan vente med at tage pengene med derned i efteråret, men det er også problematisk at have for mange penge på kontoen i Gambia, da der altid er noget ekstra, som de gerne vil have dækket.
Der blev herefter drøftet forskellige muligheder for at skaffe yderligere midler.
Ad 7 Kontingent fastholdt uændret til kr. 50,00. Bidrag for sponsorer er uændret kr. 25, som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skolen/familien.
Ad 11 Generel drøftelse angående ansøgninger til fonde m.m. samt forslag til, hvordan der kunne skaffes midler fra andre aktiviteter.
Drøftelse angående praktik i forbindelse med ansøgning om tilladelse til og godkendelse af sundhedsklinik.
Der var desuden et ønske om udvidelse af bestyrelsen. Ifølge vedtægterne er det muligt, da den kan være på mellem 4 og 7 medlemmer. 

Efter generalforsamlingen orienterede Arne Holm og Merethe Fredsgaard om arbejdet med sundhedsklinikken og Gambia-Nordjyllands arbejde.  

 

Beretning for SVF-Skagenskolen

Velkommen til vores anden ordinære generalforsamling i foreningen.  Der er sket meget i det forløbne år.  

Foreningen

Vores sidste generalforsamling var i Skagen d. 21. august. Det udløste nogle vedtægtsændringer, så vi måtte afholde en ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing d. 19. september 2010.  Det var ændringer og tilføjelser i vedtægterne, som var nødvendige, for at foreningen kunne blive godkendt hos SKAT, til indberetning af gaver ifølge ligningslovens § 8 A.. Og det lykkedes ved fælles hjælp og på rekord tid.  Godt gået.  Foreningen blev 22. dec. 2010 godkendt af SKAT. Når vi får oplyst CPR-nr. / CVR-nr., sørger vi for at beløbet bliver indberettet som fradrag under pkt. 55 på selvangivelsen.  

Skolen

Den ”første” Skagenskole er blevet fikset op med ny maling, ellers holder den forbavsende godt. Selvfølgelig er der vedligeholdelse, for ungerne er som en sæk lopper, men Fakebba, vores alt muligmand, klarer det rimeligt. Der var specielt noget gratværk, når de skal spise. Der var ris overalt, men det er også blevet meget bedre. Der har været en del kommunikationsproblemer omkring skolens drift samt aflæggelse af regnskab. I et forsøg på at rette op på dette, har vi ansat et medlem af vor Gambianske del af bestyrelsen som koordinator for skolen. Vi har nu 192 som betaler til vores konto. Der går ca. 250 elever på skolen, og da skolen kun har modtaget indbetalinger for 22 elever fra HCCA, er der en manko som vi skal have søgt afklaret med HCCA.  

Markedspladsen

Markedspladsen, som vi opførte sidste år, har heller ikke taget skade af regnsæsonen. Men der er ikke så mange brugere som forventet. Jeg ved ikke hvorfor, men de skal vel også vende sig til de nye forhold.  

Vandprojekter

Vores samarbejde med DCDA / Kylle Jensen, har udmøntet sig i 1 vandboring mere. Begge boringer i deres regi er Danske Håndpumper, og der har været en hel del problemer med dem. Kablerne springer og pumpen til den ene er gået i stykker. Jeg har været nede på Djursland efter reservedele, som vi har med i vores næste container, som for øvrigt er næsten pakket færdig og står klar til afskibning i Skagen. Det er meningen at den skal af sted omkring 1. okt. og ankommer til Gambia ca. 3 uger senere. Det er denne gang en 40 f. container som vi har fået lov til at beholde som depot til den nye skole og til hospitalsudstyr. I containeren har vi stålskabe, borde og stole, 2 generatorer, vinduer og døre, 16 toiletter og håndvaske, tagplader og en masse lægter, brædder, planker mm., tøj, sko, et par cykler, hospitalsudstyr o.m.a.  

Økonomi

Jeg har siden sidste generalforsamling holdt 12 foredrag rundt om i landet. Det har også udmøntet i en del penge. Foredraget hos Grundfos i Bjerringbro blev så godt modtaget at der kom en check på 50.000 kr. til jul. Vi har solgt 138 støttebeviser og har nu ca. 65.000 kr. på vores byggekonti.  

Skagenskolen 2 og fremtiden

Vi har påbegyndt ” Skagenskolen 2 ” Og har de første 300 m2. under tag. Der er 4 store klasseværelser, 2 kontorer/lærerværelser, et stort rum, som vi foreløbig vil indrette som systue/ og møderum til landsbyens beboere. Vi har en hel del symaskiner dernede og har fået 8 ruller myggenet fra Ulandsværkstedet i Ålborg, så vi vil forsøge at lære dem, hvordan man tråder og syer.  Vi har fået 10 store hvide spiseborde og tilhørende stole af FF.Skagen, som lige er egnet til formålet.  Der er opført en ny toiletbygning. Desuden har vi opført en bolig, som kan bruges af de frivillige, som har ønsket at komme ned og hjælpe til enten med undervisning eller som håndværker o.l. Det har jo ikke været muligt, da der er 35 km. til det nærmeste hotel, så nu skulle det problem være løst. I bygningerne er der lagt fliser, så når vi kommer derned til oktober, får vi malet alle bygningerne indvendig. Al inventar er med i containeren. I boligen er der 5 dobbeltværelser, køkkenalrum, bad, entre og et kontor til foreningens repræsentant.
Færdiggørelsen af ” Skagenskolen 2 ” kræver 1 skolebygning mere i lighed med den allerede opførte, en spisebygning med tilhørende køkken, sportsplads og indhegning/mur om hele arealet. I den forbindelse skal vi jo bruge en masse penge, vel omkring 200.000 kr., så jeg vil opfordre alle her, til at gøre en indsats. Sælg nogle støttebeviser til venner og bekendte. 

Sundhedsklinik og udvidet samarbejde

Vi har etableret samarbejde med frivillige på Ålborg Universitet. Professor Egon Toft og laborant Merete Fredsgaard var med dernede i okt. 2010. Vi besøgte 3 nærliggende hospitaler og havde også møder med ledelsen på Banjul Universitetshospital. Det var vist mere elendigt end de havde regnet med, så det resulterede i en nystartede forening på AAU ” Gambia/Nordjylland ”. Samtidig har en humanitær engelsk forening ” OperAfrica” (som allerede har lavet et vandprojekt i landsbyen, som desværre ikke rigtig fungerer), spurgt, om vi ikke kunne gå sammen om et sundhedsprojekt. Flere om økonomien og ansvaret, syntes vi er en god ide`, så vi vil hjælpe med at få vandprojektet til at fungere. OperAfrica er registreret som NGO forening i Gambia og har lovet at søge de rette tilladelser. Vi har fået ”Tegnestuen Skagen”, til at lave nye tegninger til en skadestue/sundhedsklinikken, som jeg håber, vi kan påbegynde inden jul. Vi har også fået 3 unge mennesker på en 2-årig uddannelse som sygepassere. De er nu næsten færdige med det første år, så klinikken skulle gerne være færdig, når de er det. Al inventaret, har vi fået lovning på fra Ulandsværkstedet, som er en gren af Danida. På tirsdag skal vi til Billund, hvor vi har fået tilsagn om et beløb, som skal bruges på solenergi, og da der jo er 10 km. til nærmeste elektricitet, kommer det jo som sendt fra himlen. Et godt projekt, spreder sig heldigvis som ringe i vandet. Jeg havde i tirsdags møde med Lasse Rosendahl, som er chef for ” Energiteknisk afd.” på AAU, Han er også meget interesseret og som et projekt, vil de sætte deres studerende til at udarbejde og arbejde med et projekt for os, når de starter på de nye studier 1. sept. De vil efterfølgende tage derned for at hjælpe os med at sætte det op.
På sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om, at det færdige skoleprojektet skal have første prioritet, men jeg personlig, vil hellere, at vi gør begge dele samtidig. De har virkelig brug for klinikken i Sambuyan. Det er væsentligt, at de i regnsæsonen kan komme hurtigt i behandling, når de får Malaria, og efter hospitalets udsagn i Gunjur er 95 % af dem, som kommer fra vores landsby i sommermånederne, smittet med Malaria.

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
For perioden 01.07.2010 - 30.06.2011

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

Medlemskontingent (116 x 50 kr)

kr.

5.800,00

 

Salg af støttebeviser

kr.

134.675,00

 

Medlemsbidrag støttebeviser

kr.

3.325,00

 

Sponsorbidrag

kr.

132.120,00

 

Foredrag (honorar)

kr.

2.400,00

 

MS - betaling for forsendelse m.v.

kr.

30.972,97

 

Renteindtægt

kr.

252,41

 

Skolesponsorater Sambuyan

kr.

85.550,00

 

Medlemsbidrag do (184 x 25 kr)

kr.

4.700,00

 

Ekstra indbetaling børn/skoledrift

kr.

6.010,00

 

I alt.

kr.


469.705,38

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

Skagenskolen - diverse

kr.

3.411,24

 

Den nye skolebygning

kr.

152.775,13

 

Medhjælperbolig

kr.

51.209,18

 

Udlæg vedrørende pumpe (DCDA)

kr.

955,66

 

Køb af værktøj

kr.

12.899,66

 

Transport og forsendelse af container

kr.

27.874,74

 

Porto, papir og blækpatroner

kr.

20.950,70

 

Indbetalt på skolens driftskonto

kr.

80.029,74

 

Afregnet til tag (Ingemann projekt)

kr.

4.546,09

 

Udbetalt sponsorater Ingemann

kr.

57.471,52

 

I alt.

kr.


412.123,66

 

Balance

kr.

57.581,72

 

 

kr.

469.705,38

 

 

 

 

 

Beholdning pr. 30.06.2011

 

 

 

Driftskonto

kr.

13.766,25

 

Projektkonto

kr.

55.668,10

 

Opsamling skolebørn

kr.

20.568,27

 

Opsamling Ingemann

kr.

3.235,65

 

Tilgodehavende hos MS

kr.

3.098,23

 

I alt.

kr.


96.336,50

 

Beholdning primo

kr.

35.530,49

 

Beholdning primo Ingemann

kr.

3.224,29

 

Nettotilgang

kr.


57.581,72

 

 

 

 

 

Indberetninger til SKAT 2010 kr. 186.760,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 

 

 

Ringkøbing, den 15. juli 2011

Hanne Aaberg

 

 

 

 

 

SVF-Skagenskolen      Budget 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

Salg af støttebeviser

kr.

40.000,00

 

Bidrag virksomheder, fonde

kr.

100.000,00

 

Tilskud MS - container oktober 2011

kr.

70.000,00

 

Tilskud MS - container januar 2012

kr.

40.000,00

 

Elevsponsorater 240 x 500

kr.

120.000,00

 

(Heraf bidrag til adm. 240 x 25 = 6.000)

 

 

 

Medlemskontingent 40 x 50

kr.

2.000,00

 

Renter

kr.

200,00

 

 

kr.


372.200,00

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

Køb af container

kr.

29.500,00

 

Transport af container

kr.

80.500,00

 

Skagenskolen

kr.

5.000,00

 

Det nye skoleprojekt

kr.

120.000,00

 

Bidrag til sundhedsklinik/vandprojekt

kr.

35.000,00

 

Brochurer m.v.

kr.

6.000,00

 

Maskinanskaffelser

kr.

5.000,00

 

Porto, papir, billeder m.v.

kr.

6.700,00

 

Drift af Skagenskolen

kr.

114.000,00

 

 

kr.


372.200,00

 

 

 

 

 

Ingemann projektet

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

Elevsponsorater Ingemann 90 x 600

kr.

54.000,00

 

(Heraf bidrag til adm. 90 x 25 = 2.250)

 

 

 

 

kr.


54.000,00

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

Porto, papir, billeder m.v.

kr.

2.250,00

 

Betaling for skoleophold Ingemann

kr.

51.750,00

 

 

kr.


54.000,00