Ekstraordinær generalforsamling søndag den 19. september 2010, Luleåvej 23, Ringkøbing

De foreslåede ændringer af vedtægterne blev godkendt uden kommentarer.

Ændringerne er nu indarbejdet i den danske udgave af vedtægterne.

For så vidt angår den engelske udgave er den bibeholdt med den oprindelige tekst, idet den fremover fortsat vil være gældende for så vidt angår foreningen Sambuyan Village Friends i Gambia.

 

Ordinær generalforsamling lørdag 21. august 2010 Godthåb, Skagen

Generalforsamling i SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning fra evt. projektgrupper.
4. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
5. Godkendelse af budget.
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

Medlemmer, som har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Sponsorer, som indbetaler elevsponsorater eller støttebeviser til skolebyggeri er passive medlemmer og kan deltage i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive orienteret om det fremtidige arbejde og alle kan deltage.

Referat

1. Christian Bach Petersen blev foreslået og valgt som dirigent.
Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gav han ordet til formand Arne Holm

2. og 3. Formand Arne Holm aflagde beretning over foreningens første virkeår. Den fulde beretning er angivet nedenfor. Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

4: Regnskab blev fremlagt og godkendt.

7. Med dirigentens tilladelse blev pkt. 7 behandlet før 5 og 6.
Forslag til behandling på generalforsamlingen

Foreningens virkeområde udvides til at omfatte hele Gambia.

Sponsorer gøres til aktive betalende medlemmer.

Begrundelse: For at kunne blive godkendt af SKAT til at indberette fradragsberettigede gaver kræver det:

At midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der geografisk eller på anden måde ikke er begrænset til et befolkningsgrundlag på under 40.000. (Ifølge Google er indbyggertallet for Gunjur incl. Sambuyan for 2009: 17.520)

Antallet af betalende medlemmer skal være mindst 300 i EU/EØS-lande og kontingentet skal være af en sådan størrelse, at det anses at kunne dække foreningens normalt forekommende administrationsomkostninger.

Løsningsforsalg:

Foreningen søger samarbejde med Ingemann projektet, således at Ingemann projektet bliver et selvstændigt projekt/projektgruppe under SVF-Skagenskolen. Indbetalinger inddrages under regnskabet for SVF-Skagenskolen ved at kontoen for indbetalinger indgår i SVF- Skagenskolens regnskab.

Sponsorer gøres til betalende medlemmer ved at en mindre del af sponsorindbetalingen gøres til et bidrag til foreningens drift/administration. F.eks. kr. 25 eller kr. 50. Størrelsen af beløbet fastsættes af generalforsamlingen. (I dag tilbageholdes kr. 25 af sponsorindbetalingerne i Ingemann projektet til dækning af udgifter til billeder, forsendelse m.v.)

Ved at samarbejde med Ingemann projektet kan der tilføres ca. 75 nye medlemmer og vi kan dokumentere, at foreningens virkeområde er udvidet til en større del af Gambia.

SVF-Skagenskolen har ca. 65 sponsorer, som med ovennævnte forslag vil blive til betalende medlemmer. Forslaget betyder reelt ikke nogen ændring i forhold til Sponsorerne, idet udgiften til administration primært er til billeder og udsendelse, som også i dag dækkes af sponsorindbetalingen.

Forslaget gav anledning til en del debat, da flere gav udtryk for, at de fandt det vigtig, at hele sponsoratet gik til barnet. Drøftelserne endte dog med, at der var stemning for en løsning hvor sponsorerne også blev betragtet som betalende medlemmer. Det blev dog påpeget, at det var vigtigt, at det blev oplyst hvilken del, der kunne gå til administration.

Ved at lade generalforsamlingen fastsætte størrelsen af bidraget, skulle dette ønske være opfyldt. Med baggrund i ovennævnte drøftelser blev det besluttet at tage kontakt til Ingemann projektet om samarbejde, samt at der skulle gøres en ekstraordinær indsats for at skaffe nye betalende medlemmer inden den 30. september 2010, således at kravet om 300 betalende medlemmer kan opfyldes. Hver deltager blev opfordret til, at gå hjem og finde 7-8 nye medlemmer.

Da en fornyet ansøgning til SKAT om godkendelse vil forudsætte ændring/tilretning af vedtægterne, blev det udarbejdede forslag gennemgået. Generalforsamlingen var enig om, at ændringerne skulle søges gennemført hurtigst muligt ved indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling.

5. Med baggrund i ovennævnte beslutning, er det fremlagte budget efterfølgende blevet tilrettet. Se nedenfor.

6. Kontingentet blev fastholdt uændret til kr. 50. Bidraget for sponsorer er fastsat til kr. 25 som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skolen/familien.

8. Da der er tale om det første ordinære generalforsamling, er hele bestyrelsen på valg. Der blev foreslået genvalg af Arne Holm, Hanne Aaberg, Marie Hansen og Egon Mejer Kristensen samt nyvalg af Christian Bach Petersen. Alle blev valgt, idet generalforsamlingen samtidig vedtog at udvide bestyrelsen med et medlem. Ved den efterfølgende lodtrækning blev Arne Holm og Egon Mejer Kristensen valgt for 1 år. De øvrige er valgt for 2 år.

9. Som suppleanter genvalgtes Bodil Hougsen og Britta Nielsen.

10. Som revisor genvalgtes Christian Meldgaard

11. Herunder blev bl.a. drøftet hvorledes foreningen kunne udnytte hjælpen fra frivillige, som vil til Gambia for at yde en indsats, samt hvorledes der kunne skaffes husly. Landsbyens beliggenhed udgør et transportproblem. Bestyrelsen vil senere tage stilling til, hvorledes der skal prioriteres i forbindelse med gennemførelse af det nye skoleprojekt, og i den forbindelse oplyste Arne Holm, at foreningen var blevet tilbudt genbrugsmaterialer fra nedrivningen af Fiskernes Fiskeindustris administrationsbygning på havnen.
Arne Holm fortalte herudover om en kontakt med en læge, som gerne ville til Gambia og være med til at undersøge behovet og mulighederne for, at sende brugt dansk hospitalsudstyr til hospitalet i Gunjur samt hans kontakt med foreningen Ingeniører uden Grænser i Aalborg, som måske kunne yde hjælp til vort projekt evt. som et par studieretninger.

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden og modtog tak for indsatsen af formanden. Dagen sluttede med, at Arne Holm viste hans seneste videoproduktion, som han vil benytte ved det næste foredrag.

Beretning for SVF-Skagenskolen

Først rigtig hjertelig velkommen til denne første rigtige generalforsamling i vores nye organisation.

Tak til sponsorer og frivillige hjælpere – Uden dem kunne det ikke lade sig gøre.

Foreningen

Der er jo sket en hel masse i det her første år. Foreningen blev stiftet d. 22 sept.09 og efterfølgende registreret i DK med CVR-nr. 32 85 81 47. Blev godkendt i Gambia formedelst 6.000 Dall. d. 2 dec. 09. Foreningen er godkendt i Mellemfolkelig Samvirke, som berettiger til containertransporter. Den første container til foreningen var en 20 fods, og den er tildelt os som en stationær container. Den står på skolegrunden og er nu bygget sammen med vores anden container. Der er et lukket depot imellem dem på 3,5 x 6 m. så nu er vi klar til at modtage en 40 fods container til februar. Containerne er slebet for rust og malet 2 gange med Epoxy. Jeg har holdt en hel del foredrag over vores projekt, og kommer hjem d. 28 november for at fortælle om vores arbejde hos Grundfos i Bjerringbro d. 1 dec. Det er en af vores større sponsorer.

Markedsplads

I oktober sidste år begyndte vi på at opføre en overdækket markedsplads til landsbyens kvinder. Den blev færdiggjort i maj og er pudset og malet. Den er 21 m lang og 5½ m. bred. Jeg er spændt på, hvordan den har virket i regntiden denne sommer. Den er opført udelukkende af frivillige beboere og vi har betalt for alle materialerne. Det er ”Alkaloens” håb, at der kan etableres et fiskemarked i landsbyen, da nogle af Gambias bedste fiskepladser ligger lige uden for byen.

Vandforsyning

Vi blev kontaktet af Kylle Jensen fra DCDA Denmark, som var lidt imponeret af vores projekt, og at vi har kunnet nå så meget på relativ kort tid. De havde en pose penge til ” vand til kvinder i Afrika ”, og hun spurgte, om de måtte være med til en vandboring til ”vores” landsby og det kunne vi da bare være tilfreds med. Så vi fik fat i vores lokale boremand og næste dag, var de i gang. Det blev en håndpumpe, og den er de meget glade for, bortset fra de par gange, hvor kablet er sprunget. Der er et nyt kabel undervejs. Landsbyen er også blevet sponseret en complet vandinstallation til hele landsbyen, med 13 tapsteder, af en forening fra Belgien. Det er en boring drevet af generator, og efter 14 dage skulle beboerne selv betale for brændstof, og det kan de ikke. Så den har vist nok stået stille efter de 14 dage.

Skagenskolen

I november 2009 lavede vi en officiel overdragelse af bygningerne til børnene og til den til en hver tid siddende skole-kommission, mod at der så længe at det er Danske sponsorforældre som betaler, skal driften af skolen styres af en Dansk organisation. Skolen er helt færdigbygget med tilhørende service-bygninger. Bygningerne er renset for det gamle lak som ikke var en god ide. Vi fik doneret 9 spande gul maling fra STO, og det har pyntet gevaldig på bygningerne. Vi har også malet sokkel på, så nu præsenterer de sig flot. Indvendig var der ikke meget at skælde ud over, udover et par dørgreb eller fire. Køkkenet fungerer fint. Toiletbygningen kommer vi til at gøre lidt ved. Udskifte vandhanerne til måske, nogle trykventiler, for ungerne kan ikke rigtig finde ud af, at der skal lukkes for vandet. SVF-Skagenskolen har i 2009/10 modtaget indbetaling for 64 elever. Indbetalingerne er overført til skolens konto i Gambia af 2 omgange. Vi har haft problemer med at få tilstrækkelig oplysning om afholdte udgifter, men det håber vi bliver bedre efterhånden. Der er fortsat en del problemer med børn, som er væk fra skolen i kortere eller længere tid, så vi har stillet krav til lærerne om, at de dagligt skal notere, hvem der er i skole. Medens jeg var der i foråret, kom børnene grædende en morgen. En stor flok køer var kommet om natten og havde fuldstændig ødelagt deres haver. De var ellers så stolte, og de kom troligt hver aften kl. 5 og vandede det hele.’ De havde sat 20-30 bananpalmer og havde små firkanter med grøntsager - Det hele var væk. Vi måtte så investere i et lokal hegn med pigtråd og palmestængler og man lovede at det kunne holde i 3-4 år. Vi har investeret i nogle nye og bedre solceller til vandboringen, så pumpen starter meget tidligere og yder strøm til det er næsten mørkt. Vandet ved denne boring er noget saltet, så når jeg er dernede, kommer de over til vores boring efter vand. De gamle solceller er lagt op på containertaget, og sammen med vindmøllen, giver de tilstrækkelig strøm til vores hus og til skolen 3-4 timer om dagen. Vi har lavet strøm til skolen via et tænd/sluk ur fra containeren og håber at kunne lave det samme til den nye skole efter jeg har købt en ekstra solcelle.

Fremtiden

Vores næste projekt er, som I nok ved, en skole mere. (en folkeskole) Tegnestuen Skagen, har lavet forslaget til det nye byggeri, og det er sendt ned til myndighederne i Gambia og har fået ”det blå stempel” med bravur. Til det skal vi bruge omkring 350-400.000 d.kr. Det er en hulens masse penge, men jeg tror ikke vi kan gøre det billigere, hvis ikke vi skal slække på standarden. Vi har søgt bevillingsmyndighederne og har fået tilladelse til at indsamle midler via salg af støttebeviser i 2 år, mod at vi fremlægger regnskab hvert år. (Det er jo intet problem, for det gør vi jo alligevel). Foreningen har i første omgang fået afslag på en ansøgning om at blive godkendt til indberetning af fradragsberettigede gaver. Der er anført flere forhold i afslaget, men de fleste kan opfyldes ved mindre ændringer af vedtægterne, herunder et krav om ændring af vort virkeområde, da befolkningsgrundlaget skal være mindst 40.000. Et andet punkt vi ikke opfylder, er antallet af betalende medlemmer, som skal være minimum 300 på ansøgningstidspunktet. Vi starter på byggeriet, når jeg kommer derned i oktober, og begynder med de første 4 klasseværelser, kontor og lærerværelse. De nye lærere kommer nok ikke fra landsbyen, så det vil være lidt smart, om vi lavede en lille sovebygning til dem. Efter de sidste meldinger fra Alkaloen må vi vist finde en anden plads til foreningens Gambianske kontor og til bygningen til frivillige hjælpere. Der er vist allerede fundet en ny grund i nærheden.

Jeg kunne blive ved, men det er jo ikke et foredrag, så jeg vil stoppe nu.

 

 

 

 

Budget for SVF-Skagenskolen 2010/11

Indtægter:

 

 

 

Salg af støttebeviser

kr

100.000,00

 

Bidrag virksomheder, fonde

kr

100.000,00

 

Tilskud MS - container

kr

45.000,00

 

Elevsponsorater 100 x 500

kr

50.000,00

 

(Heraf bidrag til adm. 100 x 25 = 2.500)

 

 

 

Elevsponsorater

 

 

 

Ingemann 75 x 600

kr

45.000,00

 

(Heraf bidrag til adm. 75 x 25 = 1.875)

 

 

 

Medlemskontingent 125 x 50

kr

6.250,00

 

 

 

 

 

Renter

kr

200,00

 

 

kr


346,450,00

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

Transport af container

kr

45.000,00

 

Skagenskolen

kr

5.500,00

 

Det nye skoleprojekt

kr

185.000,00

 

Brochurer m.v. vedrørende skoleprojekt

kr

6.000,00

 

Maskinanskaffelser

kr

5.000,00

 

Administration

kr

8.075,00

 

Betaling af udgift til registrering

kr

1.250,00

 

Drift af Skagenskolen

kr

47.500,00

 

Betaling for skoleophold Ingemann

kr

43.125,00

 

 

kr


346.450,00

 

 

 

 

 

Regnskab for perioden 01.07.2009 - 30.06.2010

 

 

 

Foreningen blev oprettet i forbindelse med den stiftende generalforsamling den 22. september 2009.

Foreningen er efterfølgende registreret i Danmark under CVR-nr. 32 85 81 47. Tilsvarende forening er registreret i Gambia. I forbindelse med godkendelsen i Gambia er betalt 6.000 GMD til stempler m.v.

Der er modtaget i alt kr. 92.425 i sponsorbidrag fra fonde, virksomheder og privatpersoner samt kr. 4.800 i honorar for 2 afholdte foredrag.

I skolesponsorater er indbetalt kr. 33.900 vedrørende 69 elever. Heraf er kr. 29.400 overført til skolens driftskonto i Gambia. Differencen vedrører forudbetalinger.

Fra Mellemfolkelig Samvirke er modtaget kr. 47.147,20 til køb af 20’ container samt transport af samme til Gambia. Sammen med containeren er der efterfølgende etableret et depotrum. Afholdte udgifter i forbindelse hermed udgør kr. 19.209,72.

Udgifter vedrørende opførsel af kontorbygning er medregnet med kr. 3.176,74.

Til etablering af overdækket markedsplads er der afholdt udgifter for i alt kr. 20.764,30.

I forbindelse med driften af Skagenskolen er afholdt forbedringsudgifter på i alt kr. 5.374,65.

Fællesudgifter til transport, benzin til generator, småindkøb m.v. som ikke er konteret direkte på det enkelte projekt er fordelt med 1/3 del på markedsplads og depotrum samt 1/6 på kontorbygning og Skagenskolen.

Der er indkøbt værktøjer for kr. 3.714,55 samt afholdt udgifter på kr. 3.659,88 til porto, papir og blækpatroner til brochurer og udsendelse af billeder m.v.

Der er udbetalt kr. 17.740,20 til køb af tagplader vedrørende det nye skoleprojekt..

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

Medlemskontingent

kr

850,00

 

Salg af støttebeviser

kr

4.000,00

 

Sponsorbidrag

kr

88.425,00

 

Foredrag (honorar)

kr

4.800,00

 

MS - betaling af forsendelse m.v

kr

47.147,20

 

Renteindtægter

kr

119,23

 

Skolesponsorater

kr

33.900,00


 

I alt

kr

179.241,43

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

Skagenskolen - diverse

kr

5.374,65

 

Overdækket markedsplads

kr

20.764,30

 

Depotrum excl. værdi af container

kr

19.209,72

 

Kontorbygning (Edrissa)

kr

3.176,74

 

Køb af værktøj

kr

3.714,55

 

Indkøb til brug for ny skolebygning

kr

17.740,80

 

Køb og fragt af 20' container

kr

47.147,20

 

Registrering af forening i Gambia

kr

1.250,00

 

Porto, papir og blækpatroner

kr

3.659,88

 

Indbetalt på skolens driftskonto

kr

29.400,00


 

I alt

kr

151.437,84

 

Balance

kr

27.803,59


 

 

kr

179.241,43

 

 

 

 

 

Beholdning 30.06.2010:

 

 

 

Driftskonto

kr

2.850,00

 

Projektkonto

kr

29.357,64

 

Opsamling skolebørn

kr

4.572,85


 

I alt

kr

36.780,49

 

Skyldig beløb (ikke konteret gebyr for oprettelse)

kr

(1.250,00)

 

Beholdning primo

kr

7.726,90


 

Nettotilgang

kr

27.803,59

 

 

 

 

 

Ringkøbing, den 10. juli 2010

 

 

 

 


Hanne Aaberg