Generalforsamling 2020

Referat fra SVF-Skagenskolens generalforsamling 6. september 2020

Dagsorden og referat:

  • Valg af dirigent og stemmetæller

Tim Jensen blev valgt som dirigent. Generalforsamling er lovlig indkaldt. Opfordring: husk at afspritte hænder i disse corona tider. Det vedtages, at der vælges stemmetæller, hvis der bliver brug for dette.

  • Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år

Egon aflægger beretning – se nedenfor.

  • Beretning fra projektgrupper:

Helle, aflægger beretning vedr. skolegang – se nedenfor

Josephine, aflægger beretning vedr. sundhedsgruppen – se nedenfor.

Svar på spørgsmål fra fremmødte: Der bliver forsat indsat en del P-stave, dog i lidt mindre grad end tidligere, da kvinderne skal betale for at få dem fjernet. Nogle kvinder må ikke bruge prævention for deres mænd, og de er bange for at manden kan mærke P-staven igennem huden. En del kvinder får nu i stedet for en indsprøjtning, hver 3.måned som prævention.

  • Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Leif gennemgik det udleverede regnskab, som godkendes.

  • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Der er kommet et forslag fra en sponsor: Da børnene ikke har været i skole siden marts måned, d.v.s. i 7 mdr. nu vi nærmer os det nye skoleår 2020-2021, vil jeg foreslå, at alle børnene går skoleåret 2019-20 om.

Begrundelse: De har ingen fjernundervisning fået.

Hvilke forældre har været i STAND TIL AT HJÆLPE MED LEKTIELÆSNING?

I forvejen har de ikke særlige høje karakter på deres klassetrin.

Grundskolen er ret vigtig, for at de kan klare sig på højere klassetrin.

Svar fra bestyrelsen: Undervisningen er underlagt regeringen/regionskontorets retningslinjer.

Vi har ingen indflydelse på hvordan undervisningen skal være. Vi har fuld forståelse for problematikken, men mener ikke vi kan blande os.

Forslaget vil også medføre et andet problem. Hvis en hel årgang skal gå om, vil det kræve 2 nye klasselokaler, hvis det fortsat skal være muligt at bevare tilgangen af nye elever.

I dag råder skolen ikke over 2 ekstra klasselokaler.

Vi kan i øvrigt oplyse, at 9. klassen har været til afsluttende eksamen.

Efter indlæg fra salen, konkluderede dirigenten, at der var stor sympati for forslaget, men vi må rette os efter gældende skolelovgivning.

       6.   Fremlæggelse af budget. Leif gennemgik det fremlagte budget.

       7.   Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent. Aftalt alt forsætter uændret.

       8.   Valg af medlemmer til bestyrelsen:

              På valg er Liana Ligneul, Helle Bramsgaard og Connie Sørensen. Genvalg til alle tre.

       9.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

             På valg er John Hansen og Lene Lundegaard. Genvalg til begge to.

     10.  Valg af revisor:

             På valg er Susanne Bank. Genvalg.

     11.  Valg af revisor suppleant:

             På valg er Marie Hansen: Genvalg.

  • Eventuelt: Spørgsmål til High school: Efter 9. klasses eksamen, får 10 elever med gode faglige evner fra hver klasse, mulighed for at komme på High school. Den sponsor som hidtil har betalt, spørges om de vil forsætte med at betale med min. 500 kr. De vil ikke få penge, hvis ikke et eksamensbevis fremvises. Eleverne vil fremover tilbydes at komme på Skill center (håndværksuddannelse som f.eks. tømrer, murer mv). Indtil nu har meget få taget imod dette tilbud.

Beretning ved formand Egon Mejer Kristensen

Det er positivt, at vi til trods for Corona restriktioner kan mødes her i dag.

For næsten et år siden, holdt vi 10 års fødselsdag og generalforsamling i Skagen. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for den positive opbakning vi fik og tak til alle som støttede op om afholdelse af lotteri m.v. På grund af Coronaen har vi valgt ikke at gennemføre en lignede aktivitet i år.

I samme weekend, som vi afholdt generalforsamling, pakkede vi container. Pakningen forløb planmæssigt og containeren blev fyldt til bristepunktet. Leif og jeg var af den opfattelse, at vi havde rimeligt styr på pakning af en container, men da John kom til så vi, at den kunne pakkes endnu hårdere.  Vi havde også fornøjelsen af et besøg af en repræsentant fra DMR-U(Genbrug til Syd), som skulle kontrollere, hvordan vi håndterede pakningen. Han var godt tilfreds med det han så.

Containeren blev fragtet til Ålborg, og udskibet. Sædvanen tro forløb forsendelsen ikke uden forsinkelse. Containeren var ventet til Banjul 1. nov. men ankom først den 13. nov., og på grund af kranproblemer først lodset mandag den 18. nov. Vi havde presset på, og havde papirerne klar mandag, hvor det lykkedes at få den ud lige før lukketid.

Fordelen ved at få den ud sidst på dagen er, at så står den klar fra morgenen af i landsbyen og tømningen kan begynde, før det bliver alt for varm. Det nåede at blive varmt nok i containerne, før vi var færdige.   

Tømningen forløb planmæssigt med hjælp fra nogle drenge fra 9. klasse og vore lokale hjælpere. Som belønning fik eleverne en T-shirt og en fodbold. En stor del blev opmagasineret i vore containere og garagen, da tiden var knap. De 2 førsteklasser nåede dog at få nye stole, da de alle var placeret som det første der skulle ud. Stort set alle sponsorpakker og flere sæt fodboldtrøjer nåede også at blive fordelt. En stor trædesymaskine blev udleveret til en skrædder i Kunkujang.

I efteråret blev der lagt sidste hånd på skyggepladsen ved klinikken og fugerne mellem fliserne i nogle klasselokaler og spisesalen blev repareret.

Fordeling og udskiftning af skolemøbler er efterfølgende fortsat her i foråret. Der er ikke meget som går til spilde i Gambia. F.eks. en stol som har mistet et ben, får vi naturligvis udskiftet fra klasselokalet, men når vi sætter den udenfor muren til skolegården, går der ikke lang tid før den er fjernet – landsby beboerne kan sagtens bruge den, da man sætter den op af et træ og så kan man sidde på den. Tømte flyttekasser, som sættes uden for muren er fjernet inden der er gået et minut – de kan bruges til både at tænde op med, men også som liggeunderlag på det fugtige sand i regntiden.

Da vi kom til Gambia i efteråret, kunne vi starte den store generator, men den gav ingen strøm. Ved hjælp fra en lokal elektriker, fik vi konstateret, at det var en printplade, det var galt med. Problemet var dog til at løse, da han kendte en som kunne levere en ny. Vi fik den til at køre, måske kom vi til at betale overpris, men der kom gang i den, men glæden varede kort, da vi konstaterede at slangerne til dieselen var møre og måtte skiftes. Jeg tog dem med hjem, så vi kunne få nogle nye, som passede.

De blev monteret i foråret og den kørte en tid, men nu er det galt med pumpen til diesel. Vi må erkende, at den ikke er ny længere og varmen er hård ved den. Heldigvis har vi vor lille Honda generator, som problemfrit har klaret vort behov.

I efteråret oplevede vi periodevis problemer med vandforsyningen. Vi var meget i tvivl om det skyldtes manglende vand i boringen eller delvis tilstopning af borerøret.

I foråret forsøgte vi at løse problemet ved at lave et nyt borehul øst for skyggepladsen ved klinikken. Da vi rejste hjem gav den masse af vand, dog først efter kl. 11.30. Et lille problem med retningen af solcellerne, som vi må have løst. Vi har dog desværre efterfølgende fået meddelelse om, at forsyningen fra boringen ikke er stabil. Et problem som vi må se at få løst når vi kommer derned.

Landsbyen er i gang med et fiskeriprojekt. I efteråret havde de fældet et stort træ som de havde skåret op til planker. Træet blev fragtet til stranden, hvor de gik i gang med at bygge bådene. For at støtte projektet, har vi lånt dem en generator og en vinkelsliber. Tre både er nu færdige og de har søgt fiskeriministeriet om hjælp til fiskeudstyr. Ifølge det oplyste, har de fået udstyr til en båd nu.

Projektet er ikke en del af SVF’s aktivitet, men vi synes alligevel, at initiativet er så godt, at vi har lovet at sende nogle ansøgninger om støtte til projektet. Foreløbigt har vi fra Merkur Fonden fået tilsagn om kr. 5.000 og 2 private har givet tilsagn om kr. 15.000, så nu håber vi landsbyen selv kan samle de resterende kr. 10.000, så de kan få en båd mere ud at fiske.

Måske kan projektet på sigt give arbejde til flere. I dag får mange en dagløn ved at læsse sand, men det er et problem, at der stadigvæk graves sand i store mængder tæt på Sambuyan. Hver dag hentes der ca. 100 læs sand nede ved kysten. Sandet bliver kørt flere steder hen i Gambia og til Senegal. Der er en stor samfundsudvikling i gang i Gambia. Der buges masser af sand til byggeri. Ud over at ødelægge vejene giver det også andre problemer. Store områder bag klitrækken sænkes, så det en periode står under vand, for efterfølgende at tørre ud. Vi tror at processen er med til at sænke grundvandet i landsbyen, og måske være årsag til vandproblemerne. Sandgravningen foregår i området, hvor der er kvindehaver og har helt klar en påvirkning af deres brønde. Hvor meget det fremover vil påvirke deres mulighed for udbytte er uafklaret.

I foråret var vi nogle stykker som drog til Gambia allerede sidst i januar. Det betød, at der var mange kræfter til at tage fat på forskellige opgaver. Ud over at få styr på det som var blevet opmagasineret fra containerforsendelsen i efteråret, blev der sat gang i maling af skolemurer, udskiftning af vandhaner og låse samt ommøblering af klasselokaler. Vi har nu endelig fået et gammelt ønske fra skolen om at få indrettet et bibliotek opfyldt. Med udskiftning af låse håber vi på et mere overskueligt system med få nøgler. Der var efterhånden blevet skiftet låse så mange steder, at vi reelt kun havde et bundt, som kunne låse op de fleste steder og som kun Leif kunne finde ud af.

En sponsor har bevilget penge til etablering af legeplads ved Nursery skolen. I containeren i efteråret var medbragt et vippedyr til flere børn samt en ”fuglerede” (stor net gynge). Både vippedyret og gyngen kom op i foråret og der blev lavet trædesten.

Vi har meget glæde af vores bil. Uden den var vi handikappede. Her i foråret var den dog ved at drille os, idet vi ikke helt havde været opmærksomme på, hvor voldsom solen kan påvirke dæk. Så på en køretur fra Brikama, mistede vi pludselig slidebanen på venstre fordæk på vejen hjem. Vi opdaget det i tide og forsøgte at liste hjem ved langsom kørsel, men det lykkedes ikke. Heldigvis mødte vi hjælpsomme folk, som var med til at løse problemet for os.

På skolen har den uregelmæssige vandforsyning givet os problemer med toiletterne. Fra at have for lidt vand til udskylning, fik vi med den nye boring pludselig meget vand sidst på eftermiddagen, som bevirkede, at et toilet stod og løb, så septiktanken ekstraordinært måtte tømmes.

Skolen er kommet med et ønske om at få bygget et nyt kontor til headmasteren samt et lagerrum til diverse skolematerialer. Sammen med den nye bygning er det muligt at lave en skyggeplads i den ene ende og et ekstra toilet som en forlængelse i den anden ende. Den ekstra bygning vil dog gå ud over en del af fodboldbanen, som headmasteren gerne vi af med, men jeg tror ikke børnene har samme ønske. 

For at afhjælpe en del af behovet, har vi lavet to fodboldmål, som er sat op på et areal i den nordlige del af landsbyen. Da arealet ikke helt egnede sig til fodbold, har vi givet dem et tilskud på 10.000 dalasis, så de kunne få fjernet træstubbene og planeret arealet. De havde ønsket 25.000, så de kunne leje en maskine. Nu var der nogle frivillige fra landsbyen, som tjente en skilling ved hårdt arbejde.

Nu må vi se, hvad der bliver muligt. I de her Coronatider er det svært at planlægge. I foråret var vi heldige. Alle nåede hjem før landet lukkede ned. De sidste kom hjem den 6. marts. Som det ser ud nu, er det svært at sige hvornår det bliver muligt at komme til Gambia. Det sidste vi har hørt er, at Gambia har lukket grænsen til og med 31. oktober.

Til Hanne, Villy, Gudrun og Bodil vil jeg gerne rette en ekstra tak for den store indsats i har ydet i løbet af året. Især arbejdet omkring containeren kræver mange resurser. 

Til Tårs Hallen vil jeg gerne sige tak for, at de med så kort varsel kunne tage imod os.

Jeg vil samtidig rette en stor tak til den øvrige bestyrelse, uden dem kunne jeg ikke stå her i dag og aflægge beretning over det sidste års aktiviteter. 

Beretning vedrørende skolegang ved Helle Bramsgaard:

Jeg var ikke selv i Gambia i efteråret 2019 så Josephine, Hanne og Leif tog over og fik fotograferet alle børn på nær 1 så det var rigtig flot. Det er et kæmpe arbejde.

For første gang var der 2 high skoleelever der ikke fik udbetalt penge, da deres resultater ikke var tilfredsstillende. Den ene elev fik lov til at gå om, da hun havde været syg i en længere periode.

Den anden sponsor fik et nyt barn. 

Tak til Hanne og Leif for at have passet sponsorjobbet under min sygdom, og tak fordi de begge stadig er der når jeg bliver i tvivl.

Vi er generelt godt tilfreds med skolen og den måde det kører på dernede. Vi har en god kommunikation med Headmaster Gibba og viceinspektør Mr. Barrow både når vi er der og når vi er her hjemme.

Børnene i 4. og 8. klasse nåede at komme på deres udflugter inden skolen blev lukket ned den 18. marts p.g.a. Corona.

Skolen har været lukket i 4 måneder og børnene har været uden undervisning.

9. klasserne fik dog adgang til skolen i juli måned så de kunne få deres eksamen.

Eleverne på High School har været til eksamen de sidste 2 uger.

Vi får af og til doneret penge til foreningen til brug i Gambia, og ja, der er nok at bruge dem til – så tak for det.

I jan./feb. blev der indkøbt 240 skoletasker der blev givet til nogle heldige elever.

I foråret blev der også delt en del sportstøj og sko ud i landsbyen – vi er altid meget velkomne når vi – de hvide dukker op rundt omkring.

Der bliver også indbetalt ekstra penge fra jer sponsorer til støtte for familierne og det er rigtig dejligt, - I betaler og vi får alle smilene og glæden ved at videregive pengene.

Der er rigtig mange ekstrabetalinger og det er dejligt, og vi vil så gerne besøge familierne men med omkring 100 indbetalinger er det en næsten umulig opgave. Jeg besluttede derfor i foråret at vi beder børnene og deres mødre om at møde op på skolen til udlevering af pengene, vi tager naturligvis stadig billeder så i kan se det går rigtig for sig. Vi kan besøge ca. 25 familier hvert år og jeg skal nok holde styr på at det ikke bliver de samme familier der får besøg hvert år.

Jeg tror det var hvad jeg havde at sige, tak for ordet

Beretning fra sundhedsgruppen ved Josephine Obenheimer Jensen:

Siden sidst er der igen sket en del arbejde men skyggepladsen og denne står nu endelig færdig og er for alvor taget i brug. Der var da vi kom i efteråret blevet støbt bænke og i efteråret fik vi hele byggeriet malet. Det var et meget meget større projekt end vi først havde forventet og de lokale har virkelig haft en finger med i det hvilket også betyder det er en smule skævt, men da de startede med et byggeri i landsbyen et slags forsamlingshus havde de ikke tid til at lægge frivillige kræfter i malerarbejdet. Derfor hjalp min mor og morfar med malerarbejdet da de var nede og besøge mig som frivillige.

Vi har fortsat ikke fået nyt personale på klinikken efter Modou blev flyttet så der er stadig Faburama vores jordemoder og sygeplejerske og Dallo vores tranie (hun er dog på barsel).  Vi forsøger stadig at arbejde på at få mere personale, da en mand til at bemande klinikken er alt for lidt og ikke kan nå at tage hånd om alle i landsbyens sygdomme.

Vi har stadig penge på kontoen til medicin, men det var ikke længe før vi igen skal have søgt nye midler eller arbejdet på en indsamling således at det stadig er muligt for os at hjælpe med indkøb af medicin hver 3 måned.

I efteråret fik vi en container til Gambia fyldt med en masse materialer til klinikken samt baby ting i alle udformninger tøj, klude, bleer, bamser mm til babypakker. Containeren kom senere end forventet som vanligt hvilket betød at vi ikke havde meget tid til at sætte tingene på plads. Derfor blev der arbejdet en del på at rengøre alle rum, konsultationsstuer, lagre m.m. for at gøre klar til alle de nye ting således det kunne komme på rene hylder og i rene skuffer og kasser. Da det endelig kom, blev det meste af det sorteret og pakket ud, det vi ikke kunne anvende blev kørt til andre sygehuse og klinikker og så blev der og så lavet en omgang babypakker til at starte på. I foråret var vi også heldige at have besøg af nogle frivillige og meget aktive damer som hjalp med endnu en sortering, rengøring og oprydning på klinikken, samt fik lavet flere babypakker af de mange ting som vi havde med i containeren.

Tandbørstningen fortsætter stadig på fuld børstning. Vi fik igen i efteråret flere tandbørster ned til klasserne samt nye krus. Og alle eleverne i projektet fik nye. De nye og små klasser blev undervist i tandbørstning af frivillige så vi kæmper stadig på at få en god tandstatus i landsbyen.

Som alle andre steder i verden er Gambia desværre også ramt af Covid-19, hvilket også kan mærkes i landsbyen, antallet af smittede og døde er stigende (så småt konstant på nuværende) og det er frygteligt, vilkårene for god hygiejne og forholdsregler som håndsprit og mundbind er næsten ikke eksisterende og er dermed af stor betydning for smittetallet. Landsbyen og befolkningen er generelt bange for at blive ramt – en følelse mange herhjemme også kender, men det betyder en meget større tilstrømning til klinikken, også for folk uden symptomer og dette betyder en stigende efterspørgsel på medicin, denne er dog konstant. Det betyder at klinikken er ekstra udfordret som man også har set vores klinikker og sygehuse herhjemme er det.

Til sidst vil jeg slutte med at sige stor takt for alle donationerne som er med til at gøre en stor forskel for sundheden i Sambuyan og på klinikken.

En stor tak til strikkedamerne for deres KÆMPE arbejde

En stor tak til alle som samler relevante ting ind til klinikken

Og en stor tak til de frivillige herhjemme og i Gambia som hjælper med at styrke klinikken.

Budget for 2020-21 – SVF-Skagenskolen

Indtægter:

       

Bidrag virksomheder, fonde og private

 kr   60.000,00

 

Tilskud DMR-U - container

 

 kr   10.700,00

 

Indbetaling af bidrag til projektrejser

 kr   70.000,00

 

Elevsponsorater

800 x 500

 kr 400.000,00

 

Heraf udgør:

Bidrag til adm.

800 x 30 =  24.000

   
 

Bidrag sundhedstjek

770 x 10 =    7.700

   
 

Bidrag strøm

770 x 10 =    7.700

   

Medlemskontingent

20 x 50

 kr     1.000,00

 
     

 kr 541.700,00

 
         

Udgifter:

       

Tilskud til projektrejser

 

 kr   70.000,00

 

Nybyggeri + vedligehold bygninger

 

 kr 100.000,00

 

Udskiftning af batterier og konverter

 kr   12.000,00

 

Reparation af vej

 

 kr   10.000,00

 

Brochurer m.v.

 

 kr     5.000,00

 

Maskinanskaffelser

 

 kr   20.000,00

 

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

 kr   18.000,00

 

Driftsudgifter Gambia

 

 kr     7.000,00

 

Transport i Gambia

 

 kr   10.000,00

 

Drift af skoler

 

 kr 360.000,00

 

Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik

 kr   18.000,00

 

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr     7.700,00

 
     

 kr 637.700,00

 
         

Ingemann projektet

     

 

       

Indtægter:

       

Elevsponsorater Ingemann

115 x 600

 kr   69.000,00

 

(Heraf bidrag til adm.

115 x 25 = 2.875)

   
     

 kr   69.000,00

 
         

Udgifter:

       

Billeder, porto, papir m.v.

 

 kr     2.875,00

 

Betaling for skoleophold Ingemann

 

 kr   66.125,00

   
     

 kr   69.000,00

 

 

  Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
  For perioden 01.07.2019 - 30.06.2020
  Indtægter        
1 Medlemskontingent (13 x 50 kr.)    kr.          650,00  
4 Øvrige sponsorbidrag     kr.      58.284,00  
5 Bidrag til køb af medicin m.v.    kr.       3.000,00  
  DMR-U tilskud til containerforsendelse    kr.      39.000,00  
6 Indbetalt bidrag til projektrejser    kr.      71.872,00  
7 Salg af lodder (amerikansk lotteri)    kr.       3.220,00  
8 Salg af PR-artikler (trøjer og pins)    kr.          640,00  
9 Betaling for ophold (frivillige)    kr.       1.500,00  
10 Skolesponsorater Sambuyan:    kr.    379.490,42  
11 Heraf udgør:  Medlemsbidrag do (782 x 30 kr)  kr.  23.460,00    
12                    Bidrag til sundhedstjek (756 x 10 kr.)  kr.    7.560,00    
13   Hensættelse til vedligehold af strøm  kr.    7.560,00    
14 Ekstrabetalinger + indbetalinger til higskoleelever    kr.      48.200,00  
15 Sponsorater projekt Ingemann     kr.      77.892,88  
16 Heraf udgør: Medlemsbidrag 110 x 25 kr.   kr.    2.750,00    
  I alt      kr.    683.749,30  
           
  Udgifter:        
21 Skolebyggeri og vedligehold      kr.       5.159,76
23 2 nye batterier til skolen      kr.       2.089,00
24 Køb af værktøj og reservedele      kr.      12.077,17
25 Div. byggematerialer      kr.      14.161,62
26 Vippedyr til Nursery skolen      kr.      10.000,00
  Fragtudgifter til container      kr.      39.000,00
27 Udbetalt tilskud projektrejser      kr.      72.872,00
29 Transport i Gambia      kr.       4.076,88
30 Driftesudgifter bolig + generator      kr.       4.651,98
31 Driftsudgifter: Porto, papir, billeder m.v.      kr.      13.527,31
32 Generalforsamling      kr.       2.817,50
33 Bestyrelsesudgifter      kr.       4.503,00
34 Indbetalt til skole drift + indkøb      kr.    299.406,50
  Skoletasker + bidrag til rydning af fodboldbane       kr.      11.034,50
35 Udbetaling ekstrabidrag m.v.      kr.      26.200,00
36 Udbetalinger til highskoleelever      kr.      17.690,00
37 Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken      kr.      12.176,86
38 Øvrige udgifter vedrørende klinikken      kr.       7.761,71
40 Rest vedrørende skyggeplads ved klinikken      kr.       4.265,07
41 Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann      kr.      74.092,00
42 Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann      kr.       2.324,20
  I alt        kr.    639.887,06
  Balance        kr.      43.862,24
           kr.    683.749,30
  Beholdning pr. 30.06.2020      
  Driftskonto      kr.      34.408,50  
  Byggekonto (Heraf hensat til el (6.900 + 7.320 - 2.089 = 12.131 kr)   kr.    179.701,88  
  Skolekonto      kr.    356.194,98  
  Opsamling ekstra- og forudbetalinger    kr.      77.878,04  
  Sundhedsprojekt    kr.      58.679,41  
  Indestående i Gambia + kt. beholdning vedr. klinik  kr.       5.505,24  
  Projekt Ingemann Gambia    kr.      22.813,40  
  I alt      kr.    735.181,45  
  Beholdning primo    kr.    691.319,21  
  Nettotilgang      kr.      43.862,24  
           
  Indberetninger til SKAT 2019 kr. 521.891,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)  
  Ringkøbing, den 25. juli 2020      
         Leif Aaberg   
  Ovenstående regnskab er revideret. Beholdninger afstemt. Gennemgangen har ikke givet
  anledning til bemærkninger.      
  Ringkøbing, den  17. august 2020      
        Susanne Bank